RAZPIS: Podpora zaradi izpada prihodkov pri prodaji v javne zavode

RAZPIS: Podpora zaradi izpada prihodkov pri prodaji v javne zavode

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30-odstotni izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje lani.

Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30-odstotni izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje lani.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes objavlja javni razpis za ukrep iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 - 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela.

Ključne besede: koronavirus, razpis, javni zavodi

Ministrstvo želi s finančnimi sredstvi podpreti kmetijska gospodarstva ter MSP zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije covid-19

Rok za oddajo vloge

Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020, do 23:59. ure.

Podpora se dodeljuje v skladu z Odlokom o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela, iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (29. 10. 2020).

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

ločeno za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter

ločeno za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B).

Upravičenec lahko vloži vlogo samo na en sklop javnega razpisa.

Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30 % izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje v letu 2019.

Da so upravičena do podpore, so morala kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v obdobju od 13. marca 2019 do 12. junija 2019 ustvariti prihodke od prodaje javnim zavodom v višini najmanj 7.000 evrov, MSP pa v višini najmanj 50.000 evrov.

Znesek podpore je za kmetijska gospodarstva ali nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji do 7.000 evrov, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu (izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % - podpora znaša 3.500 evrov; izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % - podpora znaša 5.000 evrov; izpad prihodka znaša več kot 70 % - podpora znaša 7.000 evrov).

Za MSP je višina podpore do 50.000 evrov, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu (izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % - podpora znaša 25.000 evrov; izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % - podpora znaša 35.000 evrov; izpad prihodka znaša več kot 70 % - podpora znaša 50.000 evrov).

Podatek o višini prodaje javnim zavodom in višini izpada prihodkov bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobila od Uprave za javna plačila.

Upravičenci morajo izpolnili obrazec, ki je priloga javnega razpisa, in ga poslati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ker morajo biti odločbe izdane že v tem letu, bo javni razpis (čas za vložitev vloge) odprt samo 14 dni.

Podpora se izplača v enkratnem znesku na podlagi odločbe o pravici do sredstev.  

------------------------

Dodatne informacije:

Nazaj

Prihajajoči dogodki