RAZPIS: podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov

RAZPIS: podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov

Kmetijske podpore  | 
RAZPIS: podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov
Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti za izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev ali ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Ključne besede: razpis, mladi kmetje

V petek, 1. marca, je bil objavljen Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024 v skupni vrednosti več kot 16 milijonov evrov

Vlogo na javni razpis bo mogoče oddati od 25. marca 2024, od 8. ure, do vključno 7. junija 2024, do 14. ure.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

·         na 1. sklop se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob predložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali ob oddaji vloge podajo izjavo, da se bodo v tovrstna zavarovanja vključili v treh mesecih od datuma odločbe o pravici do podpore.

·         Na 2. sklop se lahko prijavijo fizične osebe, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje, ali upravičenci, ki so ob predložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in niso oddali vloge za 1. sklop.

Skupni znesek podpore se določa na podlagi upravičenosti do posameznih delnih pavšalov, in sicer na 1. sklopu od 40.000 do 57.600 evrov ter na 2. sklopu od 18.600 do 31.920 evrov.

Pogoji za dodelitev sredstev so:

·         upravičenec je kmet, samostojni podjetnik posameznik in družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je ob predložitvi vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let,

·         ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in

·         je v zadnjih petih letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva.

Na podlagi druge spremembe Strateškega načrta skupne kmetijske politike RS za obdobje 2023–2027 so nekateri pogoji za dostop do podpore spremenjeni, in sicer:

–      mladi kmet je lahko nosilec kmetijskega gospodarstva, s katerim vstopa v intervencijo, največ pet let pred oddajo vloge na javni razpis,

–      uvaja se možnost trimesečnega odloga vključitve v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,

–      uvaja se znižanje vstopnega praga za vlagatelje z gorskih kmetij z 10.000 evrov na 8.000 evrov standardnega prihodka,

–      dolžina izvajanja poslovnega načrta za oba sklopa mladih kmetov se poenoti na tri leta,

–      delež prvega obroka se poveča na 90 odstotkov pavšalne podpore,

–      spremenijo se pogoji za pavšalni dodatek 5.000 evrov – ta dodatek prejmejo mladi kmetje, ki imajo pridobljeno najmanj srednjo strokovno izobrazbo (V. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij),

–      dodatni pavšalni dodatek v višini 3.000 evrov se dodeli tudi, če mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po metodologiji FADN – sistem knjigovodstva na kmetiji (angleško: FADN – Farm Accountancy Data Network),

–      20-odstotni dodatek na vsoto pavšalov se dodeli, če ima mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis v uporabi 50 odstotkov kmetijskih zemljišč, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, ob oddaji zahtevka za izplačilo drugega obroka pa ima v uporabi 80 odstotkov zemljišč, ki izpolnjujejo te pogoje. (Vir: MKGP)

Povezava na razpis.

Nazaj

Prihajajoči dogodki