RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - prilagoditev na podnebne spremembe

RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - prilagoditev na podnebne spremembe

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - prilagoditev na podnebne spremembe

Dobrih šest milijonov evrov namenjenih prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja  2019  do 24. ure.

 

Ključne besede: podnebne spremembe, razpisi, naložbe v trajne nasade,

Enajsti javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:

  • nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
  • ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
  • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Nepovratna sredstva v višini 6,6 mio EUR se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Del sredstev je posebej namenjen tudi naložbam majhnih kmetij.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe (prva, druga in četrta alineja upravičenih vrst naložb), znaša 50 % upravičenih stroškov. Ta delež se lahko poveča, kadar gre za naložbe mladih kmetov ali v primeru vključenosti v ukrep KOPOPoziroma Ekološko kmetovanje,  OMD ali v primeru kolektivne naložbe, in znaša maksimalno 75 % upravičenih stroškov za naložbe mladih kmetov ter 70 % upravičenih stroškov za naložbe ostalih upravičencev.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo ostalih naložb (tretja alineja upravičenih vrst naložb), znaša 30 % upravičenih stroškov. Tudi ta delež se lahko poveča za naložbe mladih kmetov, kolektivne naložbe, problemska območja, kadar so upravičenci hkrati vključeni v ukrepe Dobrobit živali, KOPOP, Ekološko kmetovanje ali OMD ali kadar gre za naložbe socialnih podjetij, in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo.  Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.750.000 evrov javne podpore. Član skupine kmetov (fizične in pravne osebe), ki sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini iz prejšnjega stavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija.

Navedeno je treba do 29. maja 2019 vložiti na ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!