RAZPIS: Podaljšanje roka prijave na 8. javni razpis za podukrep 4.2

RAZPIS: Podaljšanje roka prijave na 8. javni razpis za podukrep 4.2

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.

Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 22. aprila objavilo Spremembo 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo do vključno 30. junija.

Ključne besede: razpis, kolektivne naložbe, predelava, trženje, razvoj

S spremembo 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022, v Uradnem listu je bil objavljen 11. 2. 2022, se podaljša rok za vložitev vloge na javni razpis s 7. maja 2022 na 30. junij 2022.

Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin. Prihaja namreč do zamud pri pridobivanju ustrezne gradbene oziroma tehnične dokumentacije ter ocene stroškov gradenj. S podaljšanjem roka za vložitev vlog na javni razpis, se bo upravičencem omogočilo, da bodo pravočasno pripravili vloge na javni razpis, kar bo imelo za posledico tudi načrtovano porabo razpisanih sredstev.

Predmet podpore so kolektivne naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov v:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet,
  • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
  • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

Pri kolektivni naložbi je upravičenec do podpore:

  • skupina ali organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev,
  • zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v register kmetijskih gospodarstev.

 

Dodatne informacije:

Nazaj

Prihajajoči dogodki