RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Živinoreja  | 
RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

23. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov s pripadajočo opremo, ureditev skladiščenja živinskih gnojil ter nakupu kmetijske mehanizacije, ki omogočajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Za razliko od tega javnega razpisa je 24. javni razpis namenjen naložbam na kmetijskih gospodarstvih, ki izpolnjujejo zahteve glede nevezane reje in reje izven kletk kot veljajo za ekološko rejo živali.

Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v:

 1. a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:
 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov;
 1. b) ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve oziroma povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • za 5 odstotnih točk: za naložbe na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanje (OMD) ter v primeru vključenosti upravičenca v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje,
 • za 10 odstotnih točk: za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa Dobrobit živali (DŽ) ter za naložbe na problemskih območjih PRP 2014-2020, ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov/vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 27.424.000 evrov, od tega:

 • 2.000.000 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
 • 16.596.800 evrov za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter
 • 8.827.200 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Rok za vložitev vlog poteka od 27. januarja 2022 do vključno 26. aprila 2022 do 14. ure. 

VEČ

Nazaj

Prihajajoči dogodki