RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti

RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti

Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti
Vlaganje zahtevkov od 30. novembra do 21. decembra

Ključne besede: razpisi, sheme kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek objavilo javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje milijon evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti.

Ministrstvo si z omenjenimi spodbudami prizadeva povečati interes kmetijskih gospodarstev za vključevanje v upravičene sheme kakovosti, ki potrošnikom jamčijo nadstandardno kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil.

Javni razpis se izvaja v okviru podukrepa 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Nepovratna javna sredstva se v ta namen zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

 • zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
 • zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
 • ekološka pridelava in predelava in
 • registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

 • upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat,
 • od prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta,
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta. 

Vnos in oddaja vloge na javni razpis:

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 30. 11. do 21. 12. 2018 do 24. ure.

Vnos bo potekal elektronsko v informacijski sistem ARSKTRP. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev za upravičenca:

 • imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo,
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,
 • pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka,
 • trženje proizvodov iz upravičene sheme kakovosti.

Višina sredstev in način izplačila:

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Upravičenci prejmejo pavšalno plačilo na kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG), in sicer  za koledarsko leto pridobitve certifikata in še naslednja štiri koledarska leta.

Če upravičenec prvič pridobi certifikat pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se petletno obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis.

Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

Potencialni vlagatelji naj podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 in 71/18), ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev.

Več informacij:


Sheme kakovosti

Z objavo javnega razpisa, preko katerega se dodeljuje podporo za povračilo stroškov certificiranja, se želiu povečati interes kmetijskih gospodarstev za vključevanje v sheme kakovosti. Z vključevanjem v sheme kakovosti so kmetijska gospodarstva zavezana slediti višjim standardom kakovosti hrane od običajnih z vidika specifičnih lastnosti proizvodov, zdravja potrošnikov, dobrobiti živali, varovanja okolja in številnih drugih nadstandardov. Preko pooblaščenih certifikacijskih organov pa se nad izpolnjevanjem teh zahtev vrši tudi neodvisni nadzor, ki potrošnikom jamči kakovost pridelave in kmetijskih proizvodov ter živil.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!