RAZPIS: izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

RAZPIS: izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Predmet podpore so tudi ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.

Predmet podpore so tudi ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Ključne besede: zaščita rejnih živali, razpis

Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe namenjene ureditvi hlevov s pripadajočo opremo, ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil ter ureditvi pašnikov in obor, ki omogočajo prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali - ki izpolnjujejo zahteve glede nevezane reje in reje izven kletk kot veljajo za ekološko rejo živali.

Predmet podpore so naslednje individualne in kolektivne naložbe, v:

 • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
 • ureditev izpustov,
 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na OMD območjih ter ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje,
 • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa DŽ ter za naložbe na problemskih območjih,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe, ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov/vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR, od tega:

 • 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
 • 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
 • 3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Rok za vložitev vlog poteka od 27. januarja 2022 do vključno 26. aprila 2022 do 14. ure.

VEČ

Nazaj

Prihajajoči dogodki