RAZPIS: dva milijona evrov za naložbe v namakalne sisteme

RAZPIS: dva milijona evrov za naložbe v namakalne sisteme

Kmetijstvo in okolje  | 
RAZPIS: dva milijona evrov za naložbe v namakalne sisteme

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petkovem Uradnem listu objavilo 5. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom, s katerim je razpisalo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Ključne besede: RAZPIS namakanje,

S tem razpisom krepijo aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji ter večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Hkrati so vlaganja v namakalne sisteme ključna za povečanje samooskrbe, so tudi eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

Cilj javnega razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe, ob enem pa tudi zagotavljanje stabilnega in kakovostnega pridelka. Podnebne spremembe so postale stalnica, zato se je treba nanje prilagoditi z različnimi ukrepi, mednje sodi tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi MKGP s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane k stabilni proizvodnji slovenske hrane.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 2 milijona evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 - iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente:

  1. vodno dovoljenje,
  2. izvedbo predhodnega postopka oziroma presoje vplivov,
  3. odločbo o uvedbi namakanja.

Upravičeni stroški, ki jih je možno uveljavljati na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtine, akumulacije).

Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

MKGP s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, daje torej jasen signal potencialnim vlagateljem za čim večja vlaganja v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, ki vodi v zmanjšanje stroškov uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseganje večje stroškovne učinkovitosti in porabe sredstev v kmetijstvu.

Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti ter razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji pridobijo na spletnih straneh MKGP, v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter na KGZS: 

Strokovna skupina za namakanje

 

Ana Ogorelec

KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 895 38 76

ana.ogorelec@lj.kgzs.si

Marija Kalan

KGZS - Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 32

marija.kalan@kr.kgzs.si

Peter Pribožič

KGZS - Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 36 22

peter.pribozic@kgz-ptuj.si

Miran Torič

KGZS - Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 35

miran.toric@gov.si

Draga Zadravec

KGZS - Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 19

draga.zadravec@kmetijski-zavod.si

Andreja Brence

KGZS - Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

T: 07 373 05 75

andreja.brence@kgzs-zavodnm.si

Irena Friškovec

KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03  710 17 85

irena.friskovec@ce.kgzs.si

Irena Vrhovnik

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 631 04 78  

irena.vrhovnik@go.kgzs.si

Rajko Črv

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 367 10 75

 rajko.crv@go.kgzs.si

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki