RAZPIS: dobrih šest milijonov za gozdne prometnice

RAZPIS: dobrih šest milijonov za gozdne prometnice

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo  | 
RAZPIS: dobrih šest milijonov za gozdne prometnice

V petek je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 6,4 mio EUR nepovratnih sredstev.

Ključne besede: razpis, gozdarstvo, gozdne prometnice

Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko upravičenci uveljavljali, so stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture so lastniki gozda in agrarne skupnosti.

Višina podpore

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek javne podpore znaša 500 EUR na eno vlogo na javni razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Postopek vlaganja

Postopek vlaganja in obravnave vloge bo natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski, proizvodni (tehnični) vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec 

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 10. 8. 2020 do vključno 12. 10. 2020, do 23:59.

Nepovratna sredstva v višini 6,4 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva PRP 2014–2020.

Povezave:

- spletno mesto, kjer bo objavljen javni razpis

- uredba

- INFO točke PRP

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki