RAZPIS: devet milijonov evrov za ukrepe v akvakulturi

RAZPIS: devet milijonov evrov za ukrepe v akvakulturi

Kmetijske podpore  | 
Razpisi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do obvestila o zaprtju javnega razpisa na spletnem mestu MKGP. Vloge se bodo odpirale enkrat na mesec.

Razpisi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do obvestila o zaprtju javnega razpisa na spletnem mestu MKGP. Vloge se bodo odpirale enkrat na mesec.

Vlaganje vlog od 28. maja do porabe sredstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu objavilo tri javne razpise za ukrepe s področja akvakulture. Na razpisih bo razdeljenih skupaj devet mio evrov nepovratnih sredstev, cilj ukrepov pa je razvijanje konkurenčne, sodobne in trajnostne akvakulture v Sloveniji. Vloge potencialnih upravičencev se bodo sprejemale od 28. maja do porabe sredstev.

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

 Upravičenci bodo lahko pridobili nepovratna sredstva za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, nove obrate akvakulture ter povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Naložbe morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih ciljev:

  - produktivne naložbe v klasično akvakulturo;

- diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;

- posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev;

- izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;

- izboljšanje kakovosti ali dodane vrednosti proizvodov;

- obnova obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali preprečevanjem nalaganja blata, ali

- diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti.

 Višina sredstev: 4 milijone evrov

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

 Namenjene so naložbam v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, nove obrate akvakulture ter povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Te morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih ciljev:

  - zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov;

- zmanjševanje vpliva podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture, ali

- spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

 Višina sredstev: 2,1 milijona evrov.

 Upravičenci do podpore iz obeh javnih razpisov so pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

 Upravičenci bodo prejeli nepovratna sredstva za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Naložbe morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih ciljev:

  - prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;

- izboljšujejo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;

- podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso za prehrano ljudi;

- se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;

- se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture ali

- omogočajo nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

 Višina sredstev znaša 2,8 mio evrov.

 Upravičenci do podpore so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 Najnižji znesek javne podpore pri vseh razpisih je 3.500 evrov na posamezno vlogo, najvišji pa milijon evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014 - 2020 iz naslova posameznega ukrepa pridobi največ milijon evrov podpore.

 Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javne razpise se začne 28. maja 2018.

 

POVEZAVA na razpise

 Več informacij o operativnem programu za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo: http://ribiski-sklad.si/

Nazaj

Prihajajoči dogodki