RAZPIS: 700.000 evrov za novo sodelovanje v shemah kakovosti

RAZPIS: 700.000 evrov za novo sodelovanje v shemah kakovosti

 | 
RAZPIS: 700.000 evrov za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti. Nepovratna sredstva so namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti.

Ključne besede: razpis, sheme kakovosti,

Ministrstvo si z omenjenimi spodbudami prizadeva povečati interes kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb za vključitev v upravičene sheme kakovosti, s katerimi si bodo povečali dodano vrednost, potrošnikom pa jamčijo nadstandardno kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil.

Javni razpis se izvaja v okviru podukrepa 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Na voljo bo 700.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

 • zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
 • zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
 • ekološka pridelava in predelava,
 • registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
 • izbrana kakovost (mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, sadje, predelani izdelki iz sadja, govedo, goveje meso, perutnina, perutninsko meso).

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

 • upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat,
 • od prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo tudi upravičenci, katerim je bil prvič izdan certifikat že v letih 2015, 2016, 2017 in 2018.
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta.

Vnos in oddaja vloge:

Oddaja vloge na javni razpis bo možna od 29. 11. 2019 do vključno 20. 12. 2019, do polnoči, in sicer na ARSKTRP v elektronski obliki. Vloga mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev za upravičenca so:

 • imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo,
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,
 • pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka,
 • trženje proizvodov iz upravičene sheme kakovosti.

Višina sredstev in način izplačila:

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Upravičenci lahko prejmejo pavšalno plačilo na kmetijsko gospodarstvo, in sicer za koledarsko leto pridobitve certifikata in še naslednja štiri koledarska leta, pri čemer je datum zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 30. 6. 2023.

Če upravičenec prvič pridobi certifikat pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis. Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo tudi na info točkah PRP.

 

Več o shemah kakovosti

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!