RAZPIS 4.3: tehnološke posodobitve namakalnih sistemov

RAZPIS 4.3: tehnološke posodobitve namakalnih sistemov

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore  | 
Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira

Oddaja vlog od 7. maja do 31. avgusta

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek objavilo 1. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Za ta ukrep je namenjenih 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih namakalnih sistemih. Rok za oddajo vlog je od 7. maja do 31. avgusta.

Javni razpis omogoča upravičencem pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 5 milijonov evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014  - 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Namakalni sistem mora po tehnološki posodobitvi izkazovati potencialni prihranek vode v višini najmanj 15 % glede na stanje pred tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema.

Stopnjo podpore znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov saj se s tehnološko posodobitvijo namakalnih sistemov podaljšuje življenjska doba že zgrajenih namakalnih sistemov, ob enem pa se tudi zmanjšuje poraba vode za potrebe kmetijstva.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 7. maja 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2021.

 Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - strokovna skupina za namakanje in na spletnih straneh MKGP.

Nazaj

Prihajajoči dogodki