RAZPIS 4.3: drugi javni razpis za naložbe v namakalne sisteme

RAZPIS 4.3: drugi javni razpis za naložbe v namakalne sisteme

Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Naložbe namenjene več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme. Za ta ukrep je namenjenih 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Rok za oddajo vlog je od 30. aprila do 31. avgusta.

Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 7 milijonov evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014  - 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente:

- vodno dovoljenje

- izvedba predhodnega postopka oziroma presoja vplivov

- odločba o uvedbi namakanja

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtina, akumulacija).

Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Stopnja podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, daje jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost in poraba sredstev v kmetijstvu.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 30. aprila 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2021.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - strokovna skupina za namakanje in na spletnih straneh MKGP.

Nazaj

Prihajajoči dogodki