RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmetij

RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmetij

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Kmetijske podpore, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejšnji teden objavilo drugi javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so razvrščene v OMD.

Namen podukrepa je ohranjanje majhnih kmetij, izboljšanje njihove konkurenčnosti in produktivnosti ter večja ekonomska in okoljska učinkovitost teh kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti podeželja, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Na javnem razpisu bo lahko kandidiralo več kot 7.000 majhnih kmetij, ki skupaj obdelujejo več kot 32.000 ha kmetijskih zemljišč.

Glede na prvi javni razpis se znižujejo vstopni pogoji glede primerljivih kmetijskih površin (PKP), glav velikih živali (GVŽ), spušča pa se tudi minimalna obtežba s travojedimi živalmi. Z drugim javnim razpisom tako podpiramo kmetijska gospodarstva, ki so tudi za slovenske razmere majhna.

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • glede na zbirno vlogo iz leta 2019 imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha PKP, kar npr. pomeni 3 - 11,99 ha trajnih travnikov ali 1,5 - 5,99 ha njivskih površin;
 • glede na  podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2019 redijo vsaj 1,5 GVŽ in manj kot 15 GVŽ;
 • zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja;
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD;
 • vlogi na javni razpis je treba priložiti poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je treba  izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe);
 • kmetijskemu gospodarstvu še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvem javnem razpisu.  

Vnos in oddaja vloge na javni razpis

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 16. decembra 2019 do 13. februarja 2020 do polnoči. Vnos bo v celoti potekal elektronsko v informacijski sistem AKTRP. Vloga mora biti  podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pri vlogi ni predvidenih nobenih dokazil v fizični obliki.

Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti:

 • cilje iz poslovnega načrta bo moral izpolniti najpozneje v 36 mesecih po izdani odločbi, poslovni načrt pa se bo moral začeti izvajati najkasneje v 9 mesecih po izdaji odločbe; 
 • do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore ne bo smel zmanjšati obsega PKP za več kot 10 %, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 PKP;
 • do koledarskega leta pred vložitvijo zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2022) bo moral zagotavljati povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, pri čemer povprečni letni skupni obseg GVŽ ne sme biti manjši od 1,5 GVŽ;
 • vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore, bo moral oddati zbirno vlogo za neposredna plačila.

Višina sredstev in način izplačila:

Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije. Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora v se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. Prvi obrok podpore v višini 70 % dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 % pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega obroka podpore se bodo vlagali v letu 2023.

Pomembno:

 • potencialne vlagatelje opozarjajo, da se za namen izvajanja ciljev tega podukrepa upoštevajo samo stroški in aktivnosti, ki so nastale po datumu izdaje odločbe o dodelitvi sredstev,
 • poslovni načrt ne sme vsebovati razvojnega cilja, če so bila za stroške za izpolnitev izbranega razvojnega cilja že dodeljena sredstva iz ostalih ukrepov PRP, npr. iz podukrepa 4.1;
 • stroške in aktivnosti, ki bodo izvedene za namen doseganja ciljev iz tega podukrepa, bo treba ob priložitvi drugega zahtevka za izplačilo podpore dokazati, zato potencialne vlagatelje opozarjamo, da hranijo dokazila o izpolnjevanju ciljev (npr.: računi, fotografije, pogodbe, potrdila o plačilu, dovoljenja, ipd.);
 • pomemben je tudi pogoj glede začetka izvajanja poslovnega načrta najkasneje v 9 mesecih po izdaji odločbe, katerega izpolnjevanje bo prav tako treba dokazati ob priložitvi drugega zahtevka za izplačilo podpore. Če v devetih mesecih po izdaji odločbe še noben cilj ne bo v celoti realiziran, bo upravičenec izpolnjevanje tega pogoja lahko dokazal tudi s predračuni, avansnim računom, plačilom materiala, ponudbami, analizo trga, ipd.; 
 • če upravičenec v poslovnem načrtu izbere cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (npr. nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov), in bo za izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek podpore iz podukrepa, bo upravičenec za sredstva iz podukrepa oproščen plačila dohodnine. V ta namen bo treba drugemu zahtevku za izplačilo predložiti dokazila o porabljenih sredstvih (račun, kupoprodajna pogodba) in dokazilo o nakazilu sredstev, ki se morajo glasiti na upravičenca.

Potencialni vlagatelji naj podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju podukrepa za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Več informacij:

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki