Prva pomoč za mlekarje

Prva pomoč za mlekarje

Govedoreja, Kmetijske podpore, Obvestila za javnost, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja  | 
Prva pomoč za mlekarje

Zagotovljena je izjemna izravnalna pomoč sektorju mleka in mlečnih proizvodov

Ključne besede: mleko, pomoč

V Uradnem listu RS, št. 89/2022 z dne 1.7.2022 (https://www.uradni-list.si/) je z namenom blaženja posledic vojne v Ukrajini objavljen Odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov (v nadaljevanju Odlok). Finančna izravnalna pomoč se bo dodelila na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/467 z dne 23. marca 2022 o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem v kmetijskih sektorjih. Pomoč je namenjena slovenskim mlekarjem, ki se srečujejo z vse večjimi težavami zaradi cen in dobave beljakovinske krme.

Kdo je upravičen do pomoči

Pomoč lahko prejme nosilec KMG, ki redi krave molznice in izpolnjuje pogoje iz Odloka. Izraz krava molznica uporabljen v Odloku pomeni žensko govedo, ki je do vključno 30. junija 2022 vsaj enkrat telila in je vpisana v CRG ter označena in registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi. 

Do sredstev je torej upravičen rejec, ki se ukvarja s prirejo mleka in je:

 • nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v RKG ter na dan 30.6.2022 redi najmanj dve kravi molznici;
 • upravičen do pomoči na podlagi vključenosti v kontrolo proizvodnih in drugih lastnosti živali (baza CRG), ki jo vodi Kmetijski inštitut Slovenije (5.člen Odloka);
 • v primeru, da ni vključen v meritveproizvodnih in drugih lastnosti živali (baza CRG), je do pomoči upravičen na podlagi najmanj ene oddaje mleka v obdobju od 1. aprila 2022 do vključno 30. junija 2022 ter poleg tega vključen v najmanj enega od naslednjih ukrepov:
  • ukrep dobrobit živali, operacija DŽ – govedo, v skladu z Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2022,
  • je v letu 2022 obvezan izvajati ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila v skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,
  • je v letu 2022 obvezan izvajati kmetijske prakse (zelena komponenta), ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (6. člen odloka)
 • nosilec kmetijskega gospodarstva ima na dan oddaje zahtevka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini nad 50 evrov,
 • nosilec ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v skladu z ZKme-1.

Oddane količine mleka se bodo izkazovale iz Evidence mleka. Najvišje upravičeno število krav molznic se določi tako, da se seštevek oddaje mleka na kmetijskem gospodarstvu za obdobje od 1. aprila 2022 do vključno 30. junija 2022 deli s povprečno trimesečno mlečnostjo v višini 1.590 kilograma in se nad 0,5000000 krave molznice zaokroži navzgor na celo število. Če je izračun števila živali na kmetijskem gospodarstvu višji, kot jo izkazuje evidenca CRG na dan 30. junij 2022, se bo kot najvišje število upravičenih krav molznic določilo na podlagi evidence CRG na dan 30. junij 2022. Višina pomoči ne bo smela presegati 100 evrov na upravičeno kravo molznico.

Kako oddati zahtevek

Nosilec KMG ali njegov pooblaščenec mora za namen izplačila pomoči v roku od 11. do 25.7.2022 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oddati zahtevek v elektronski obliki.

Zahtevek lahko nosilec ali njegov pooblaščenec izpolni in podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom odda na spletnem mestu http://e-kmetija.gov.si/ ali pa se za pomoč pri oddaji zahtevka obrne na javno službo kmetijskega svetovanja.

Vlagateljem svetujemo, da zahtevka ne oddajajo zadnji dan roka in opozarjamo, naj imajo na dan oddaje zahtevka poravnane vse davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov, ter urejene podatke v RKG-ju, saj v nasprotnem primeru zahtevka v aplikaciji »Tržni ukrepi« ne bo mogoče oddati.

Agencija bo odločbe o odobritvi sredstev upravičencem izdala najkasneje do 30. septembra 2022.

Nazaj

Prihajajoči dogodki