Pridobitev statusa kmeta v letu 2021

Pridobitev statusa kmeta v letu 2021

Zbornica svetuje, Gospodarjenje  | 
Pridobitev statusa kmeta v letu 2021

Zakon o kmetijskih zemljiščih določa, da lahko pridobi status kmeta oseba, ki se ali se bo ukvarjala s kmetijsko dejavnostjo, je za opravljanje kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljena in iz kmetijske dejavnosti ustvarja pomemben del svojega dohodka oziroma dokaže, da bo ustvarila pomemben del dohodka.

 

 

 

 

Oseba, ki želi pridobiti status kmeta, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. fizična oseba je kmet, če je:

  • lastnik, zakupnik oziroma drugačni uporabnik kmetijskega zemljišča, ki to zemljišče obdeluje sam ali s pomočjo drugih ali
  • družinski član osebe, ki je lastnik, zakupnik oziroma drugačni uporabnik kmetijskega  zemljišča ali
  • oseba, ki je iz kmetijske dejavnosti pridobivala pomemben del dohodka, pa zaradi starosti in delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi za obdelavo kmetijskih površin ali
  • poda izjavo na upravni enoti, da bo sama ali s pomočjo drugih obdelovala kmetijska zemljišča, za katera se izkaže, da jih bo pridobila;

2. ustrezna usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti:

  • strokovna izobrazba najmanj IV. stopnje kmetijske smeri ali katerakoli izobrazba IV. stopnje in opravljen preizkus po veljavnem programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s področja kmetijske dejavnosti ali
  • pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za področje kmetijstva ali
  • ustrezno usposobljena je tudi oseba, ki je starejša od 30 let in ima od 15. leta dalje najmanj pet let delovnih izkušenj na kmetiji;

3. pomemben del dohodka iz kmetijske dejavnosti:

  • kot pomemben del dohodka iz kmetijske dejavnosti šteje vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči v gospodarskem letu pred ugotavljanjem, ki dosega najmanj 2/3 letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju; pri tem dohodka iz gozdarske dejavnosti ni mogoče šteti med dohodke iz kmetijske dejavnosti.

Po podatkih Statističnega urada RS je povprečna mesečna bruto plača v letu 2020 znašala  1.856,20 evra mesečno. Iz navedenega sledi, da 2/3 letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, torej cenzus v letošnjem letu, znaša 14.849,60 evra.

Oseba, ki želi pridobiti odločbo o statusu kmeta, vloži vlogo (na voljo na spletni strani eUprave) z dokazili (dokument o lastništvu, najemu ali drugi uporabi kmetijskih zemljišč, potrdilo o izobrazbi (spričevalo ali certifikat), dokument o dohodku iz kmetijske dejavnosti, izračun katerega lahko pripravijo na kmetijsko-svetovalni službi) in potrdilo o plačilu upravne takse) na upravni enoti, na območju katere leži večji del kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja. Podatke iz uradnih evidenc pridobi organ po uradni dolžnosti, nato preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa kmeta in izda odločbo.

Oseba s statusom kmeta lahko uveljavlja predkupno pravico pri nakupu kmetijskih zemljišč in oprostitev plačila davka na dediščino in darila.

Pripominjamo pa, da odločba o statusa kmeta ni trajnega značaja. Odločba starejšega datuma tako še ne pomeni nujno, da je oseba še vedno  kmet v smislu določb ZKZ. Upravna enota lahko namreč med postopkom prometa s kmetijskimi zemljišči preveri in ugotavlja trenutni status kmeta.

Nazaj

Prihajajoči dogodki