Prednostne naloge JSKS v letu 2019

Prednostne naloge JSKS v letu 2019

JSKS, Zbornica svetuje  | 
Ena od prednostnih nalog javne službe kmetijskega svetovanja je spodbujanje pridelave zelenjadnic

Ena od prednostnih nalog javne službe kmetijskega svetovanja je spodbujanje pridelave zelenjadnic

Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS) je za leto 2019 z izhodišči MKGP prejela nalogo izvajanja prioritetnih nalog. Te naloge so namenjene izboljšanju stanja nekaterih področij kmetijstva, za katere podatki kažejo, da so vredni in potrebni bolj usmerjenega svetovanja, in so za kmete brezplačne.

Namakanje kot ukrep prilagajanja na podnebne spremembe

Kljub temu da je načeloma v Sloveniji dovolj padavin, pa le-te niso enakomerno razporejene preko rastne sezone, zato je nujna stalna obnova in izgradnja namakalnih sistemov. Za kmetijske rastline morajo sistemi namakanj zagotavljati dovolj vode, pri tem pa sta pomembna racionalna raba vodnih virov ter skrb za okolje. Zato so kratkoročni cilji JSKS na področju namakanja: spodbujanje kmetov, da izkoristijo razpoložljive vodne vire, da se obnovijo obstoječi namakalni sistemi in dvigne njihova izkoriščenost ter naprava novih namakalnih sistemov.

Prioritetne vsebine:

 • izdelava tehnoloških navodil na področju namakanja kot ukrepa prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe (posodobitev potrebnih vodnih količin za namakanje posameznih kultur in priprava eventualnih novih priporočil),
 • vodenje regionalnih delovnih skupin,
 • prenos znanja na področju namakanja na zainteresirane kmete,
 • svetovanje pri gradnji novih namakalnih sistemov,
 • svetovanje pri obnovi obstoječih namakalnih sistemov,
 • izvajanje (posodobitev) akcijskega načrta namakanja za obdobje 2018–2027.

Kratkoročne cilje nameravamo doseči s sodelovanjem in povezovanjem vseh akterjev, potrebnih za učinkovito izvedbo namakanja, od lokalnih skupnosti, izobraževalnih ustanov do izdelovalcev namakalne opreme. Svetovali bomo pridelovalcem pri zasnovi, uvedbi oz. ponovni vzpostavitvi  namakalnih sistemov ter pri povečevanju izkoriščenosti že obstoječih namakalnih sistemov. Spodbujali bomo uvajanje okoljsko sprejemljivih tehnik namakanja z manjšo porabo vode in energije ter posledično  manjšim  spiranjem hranil. Uporabnikom bomo pomagali pri pridobivanju vodnih dovoljenj in odločb o uvedbi namakalnih sistemov na kmetijskih zemljiščih. Pridelovalce bomo seznanili z vsemi podatki, potrebnimi za izvedbo namakanja, ter z lastnostmi tal in lastnostmi rastlin, ki tudi vplivajo na učinkovitost namakanja. Pripravili bomo  svetovalni list za kmete z namenom pospeševanja uvedbe namakanja (prednosti, koristi, stroški, ekonomika, kakovost pridelka, zakonodajni postopki, razpis) ter objavili Smernice  dobre prakse za namakanje kmetijskih zemljišč z vidika mikrobiološke ustreznosti in jih predstavili pridelovalcem.

Spodbujanje pridelave zelenjadnic

Obseg pridelave zelenjadnic v zadnjih letih se sicer veča, vendar je stopnja samooskrbe še vedno zelo nizka. Pridelovanje zelenjave predstavlja tržno priložnost tako na večjih, kot tudi na manjših kmetijah, obenem pa je tehnološko zelo zahtevno. Vse to narekuje  še več aktivnosti kmetijskih svetovalcev na tem področju.

Glavni cilj dela JSKS na področju spodbujanja pridelave zelenjadnic v letu 2019 je dvig strokovne usposobljenosti pridelovalcev. Iz tega izhajajo cilji: optimiziranje tehnologije pridelave zelenjadnic; uvedba tehnoloških novosti v pridelavi zelenjadnic; skrb za ohranjanje naravnih (proizvodnih) virov in prilagajanje na podnebne spremembe. Izpolnitev naštetih ciljev je odvisno tudi od vrste drugih akterjev in dejavnikov.

Prioritetne vsebine:

 • optimiziranje tehnologij, uvajanje tehnoloških novosti in novih konkurenčnih proizvodov v pridelavi zelenjadnic,
 • evidentiranje in animiranje novih pridelovalcev,
 • pomoč pridelovalcem pri odpravljanju administrativnih in zakonodajnih ovir,
 • spodbujanje pridelovalcev k vključevanju v okolju prijazne načine pridelave.

Za povečanje površin pod zelenjadnicami in izboljšanje kakovosti pridelkov bodo naše aktivnosti usmerjene v dvig strokovne usposobljenosti pridelovalcev na področjih tehnologij pridelave vrtnin, ekonomike pa tudi prilagajanja podnebnim spremembam. Nadaljevali bomo z informiranjem, svetovanjem in usposabljanjem kmetov o vseh fazah pridelave posameznih vrtnin z vključevanjem rezultatov novejših raziskav, o pripravi zelenjave za trg, povezovanju in trženju. Pri tem bo dan poudarek ohranjanju narave in varovanju proizvodnih virov. Pridelovalcem bomo svetovali pri uvedbi namakanja, postavitvi rastlinjakov in nakupu specialne kmetijske mehanizacije. Spodbujali jih bomo k vključevanju v sheme kakovosti, šolsko shemo ter oskrbo javnih zavodov. Pripravili bomo razna tehnološka priporočila in prispevke za različne medije. Organizirali bomo predstavitve kmetom ter skrbeli za seznanjanje pridelovalcev s primeri dobrih praks. Poudarek bomo dali delu s panožnimi krožki. Sodelovali bomo pri pripravi programskih dokumentov in ustreznih zakonodajnih rešitev. Pri delu se bomo povezovali z ostalimi javnimi službami ter državnimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami.

Optimiziranje prehrane pri govedu in drobnici

Za uspešno rejo goveda in drobnice je pomembna kakovostna doma pridelana voluminozna krma. Ustrezno načrtovan oziroma optimiran krmni obrok pozitivno vpliva na konkurenčnost in donosnost v živinoreji, zato bo glede na navedeno poudarek dan spodbujanju pridelave kakovostne voluminozne krme na kmetijskih gospodarstvih ter paše (dokrmljevanje na paši, podaljševanje paše). Vseskozi se bo rejce spodbujalo k optimizaciji tako na področju reje govedi, drobnice in prašičev ter prilagoditvi rej za čim boljše počutje živali s ciljem zmanjševanja toplogrednih izpustov v živinoreji. Posebna pozornost bo namenjena tudi prehrani živali na ekoloških kmetijah.

Prioritetne vsebine:

 • svetovanje s področja prehrane govedi in drobnice ter izračunavanje krmnih obrokov za posamezne vrste in kategorije živali glede na razpoložljivo krmo in sezono obroka,
 • pridelave kakovostne doma pridelane krme;
 • strokovna predavanja, krožki, prikazi dobrih praks, delavnice in posveti za kmete, na katerih se bodo zainteresirani rejci lahko usposabljali preko celega leta;
 • osebna svetovanja.

Na področju optimizacije bodo glavne aktivnosti obsegale svetovanje s področja spravila in konzerviranja krme in paše ter spodbujanje rejcev k pravilnemu in načrtnemu jemanju vzorcev krme in izvedbi analize krme. V nadaljevanju bo javna služba kmetijskega svetovanja svoj čas namenila tudi usposabljanju rejcev pri interpretaciji podatkov analiz krme in podatkov s področja kontrole prireje mleka in mesa. Nadalje bo služba izvedla delavnice, krožke in individualna svetovanje s področja, ki zajema celostni pregled kmetije in se neposredno nanaša na optimizacijo krmnih obrokov. Svetovanje bo obsegalo tudi tehnologije reje ter priporočila za tehnološke rešitve.

Optimiziranje prehrane pri prašičih

Slovenija je neto uvoznica prašičjega mesa, pri čemer stopnja samooskrbe s prašičjim mesom upada. Za sektor prašičereje so izbrani strateški cilji: krepitev zagotavljanja javnih dobrin kmetijstva na področju varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine, kot so razvoj živinoreje z upoštevanjem standardov dobrega počutja živali, nadaljnje uveljavljanje nadstandardnih okoljskih tehnologij pridelave in predelave hrane; izvajanje kmetijskih praks, ki bodo ohranjale biotsko raznovrstnost, kakovost tal in voda in prepoved gojenja gensko spremenjenih rastlin ter ključni učinkovitejši prenos znanja z globalne in nacionalne ravni v kmetijstvo.

Prioritetne vsebine:

 • svetovanje in pomoč pri prehrani prašičev – izboljšati ekonomiko porabe krme na prašičerejskih kmetijah in optimizacija krmnih obrokov,
 • svetovanje in pomoč pri prehrani brejih svinj – optimizirati krmne obroke pri brejih svinjah z namenom dviga proizvodnje in izboljšanja ekonomike.

Ne pozabite, da so stroški krme in neuravnoteženega obroka tisti, ki odločajo o tem, ali je reja ekonomično še uspešna ali pa je v rdečih številkah. Vsi z zaključenimi rejami pozorno preberite članek o prehrani plemenskih svinj: če bi povečali število pujskov po plemenski svinji, bi v trenutku imeli izboljšano ekonomiko reje. Članek je dosegljiv na spletni strani KGZS med strokovnimi gradivi.

In ne pozabite – od velikosti delcev v krmnem obroku je odvisna izkoriščenost krme v obroku, zato naj vam specialist ob svetovanju opravi tudi sejalni test s priročnim sitom, da zaradi velikosti meljave ne izgubljate denarja.

Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji so lahko ena izmed možnosti in priložnosti za doseganje boljšega dohodkovnega položaja slovenskih kmetij. Pri tem lahko zasledujejo različne cilje: večja  prepoznavnost kmetije, ohranjanje lokalne tradicije, izkoriščanje potencialov kmetije (surovine, prostori, znanja …), možnost izkoriščanja tržnih niš in povpraševanje potrošnikov po domačih, lokalnih proizvodih ali preprosto veselje do izražanja lastnih potencialov v okviru izbrane dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Prioritetne vsebine:

 • izvajanje usposabljanj glede  vzpostavitve in  vodenja evidence lastnih surovin,
 • seznanjanje kmetov s pridelavo surovega masla,
 • zorenje svežega mesa,
 • tehnologije konzerviranja zelenjave,
 • priprava navodil za kozmetične proizvode na DDK,
 • informiranje s pravnimi in davčnimi vidiki izvajanja storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,
 • spodbujanje ponudbe sadjevca oz. fermentiranih pijač iz sadja ter osveščanje potrošnikov.

Ključnega pomena za uspešno izvajanje dopolnilnih dejavnosti je ustrezna strokovna pomoč pri vzpostavitvi novih dopolnilnih dejavnosti kakor tudi pri izvajanju in izboljšanju že obstoječih zlasti za dvig kakovosti lastnim izdelkom ter graditvi sortimana družbenim oziroma človekovim potrebam primernih proizvodov in usmerjeno svetovanje potencialnim kmetijam k odpiranju lastnih poslovnih priložnosti z DDK. JSKS je usposobljena za množično obveščanje, strokovno pomoč in promoviranje DDK, kar prispeva k razvoju DDK.

V letu 2019 se bo JSKS zavzemala za še več specialističnega svetovanja posameznim nosilcem dopolnilnih dejavnosti, saj znanje, ki ga nudijo svetovalci specialisti, prispeva k povečanju usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, povečanju tehnoloških znanj, spretnosti in s tem dvigu kakovosti posameznih proizvodov. Pomemben poudarek pri vsem bo namenjen tudi segmentu trženja in doseganju primerne lastne cene. Temu bodo namenjena strokovna predavanja kakor tudi nekatere strokovno pospeševalne prireditve.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!