Pravica do invalidnine za telesno okvaro zunaj dela

Pravica do invalidnine za telesno okvaro zunaj dela

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala  | 
Pravica do invalidnine za telesno okvaro zunaj dela

Od uveljavitve novele ZPIZ-2J zavarovancem ponovno pripada pravica do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela. Vse od uveljavitve ZPIZ-2 (to je od 1.1.2013 dalje) namreč zavarovanci niso bili upravičeni do invalidnine za telesno okvaro nastale zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela.

Pravica do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela pripada, če:

  • telesna okvara znaša najmanj 50 %,
  • ima zavarovanec ob nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne oziroma gre za uživalca starostne/predčasne/invalidske pokojnine,
  • je telesna okvara nastala med zavarovanjem oziroma v primeru nastanka telesne okvare pred vključitvijo v zavarovanje, če je prišlo do poslabšanja le-te, pri čemer se invalidnina odmeri le za del, ki ga predstavlja poslabšanje.

Kdo naj torej vloži vlogo ter kje

Zavarovanci, ki kljub ugotovljeni telesni okvari zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela od 1. 1. 2013 do 6. 8. 2021 pri zavodu niso pridobili pravice do invalidnine za telesno okvaro, naj pri zavodu vložijo zahtevo. Zavarovanci, ki so imeli že pred 1.1.2013 priznano pravico do invalidnine za telesno okvaro zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela, vložijo novo zahtevo le, če se jim je obstoječa telesna okvara poslabšala ali je pri njih nastala nova telesna okvara, za kar pa morajo poleg zahteve priložiti tudi ustrezno medicinsko dokumentacijo.

Vlogo zavarovanci vložijo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pri tem dodajamo, da se bo pravica do invalidnine izplačevala od 7. 8. 2021 dalje, če bo zahteva vložena vključno do 31. 1. 2022 in če je telesna okvara takrat že obstajala. Za vse kasneje vložene zahteve se invalidnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj, ob pogoju, da je telesna okvara takrat že obstajala oz. je nastala več kot šest mesecev pred vložitvijo zahteve.

Vloga se vloži na obrazcu »Zahteva za priznanje pravice do invalidnine, dodatka za pomoč in postrežbo, prištete dobe« (obr. ZPIZ10340-1/1), ki je dostopen TUKAJ ali med eVlogami za vse v rubriki »Invalidsko zavarovanje«. V kolikor bodo, zahtevo za zavarovance vložili skrbniki ali pooblaščenci (sorodniki), je treba k zahtevi priložiti tudi odločbo CSD o skrbništvu ali pooblastilo. Obrazec za pooblastilo je dostopen TUKAJ, in sicer pod rubriko »Drugo«.

Nazaj

Prihajajoči dogodki