Povzetek 3. seje Strokovnega odbora za vodovarstvena območja pri KGZS

Povzetek 3. seje Strokovnega odbora za vodovarstvena območja pri KGZS

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Strokovni odbori, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Od leve proti desni: predsednik KGZS Roman Žveglič, strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer, predsednik odbora Milan Unuk, član odbora Stanko Rukav, podpredsednik odbora Pavel Zatler in član odbora Gregor Mlakar

Od leve proti desni: predsednik KGZS Roman Žveglič, strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer, predsednik odbora Milan Unuk, član odbora Stanko Rukav, podpredsednik odbora Pavel Zatler in član odbora Gregor Mlakar

Po enem letu so se 4. julija 2022 ponovno sestali člani Strokovnega odbora za vodovarstvena območja (VVO), pridružil se jim je predsednik KGZS Roman Žveglič. Namen sestanka je bil medsebojno informiranje o aktivnostih in priprava predlogov za poenostavitev postopkov izplačevanja nadomestil v novem obdobju priglašenih državnih pomoči.

Razpravo je povzela strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer.

Ključne besede: strokovni odbori, KGZS, vodovarstvena območja, VVO, odškodnine, strateški načrt

Člani strokovnega odbora so bili v zadnjem letu precej aktivni. Glavnina njihovega dela je bila namenjena ureditvi odškodnin na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) in umestitve teh zemljišč v nov Strateški načrt SKP 2023-2027 ter v ukrepe in naložbe v novem programskem obdobju.

Od junija 2021 so se predstavniki odbora na temo ureditve problematike odškodnin na VVO I štirikrat sestali z MKGP in enkrat z MOP, predsednik odbora se je dvakrat sestal še z državnim sekretarjem na MKGP, vodstvo KGZS je na rednih mesečnih sestankih na MKGP opozarjalo na problematiko, poslanih je bilo več dopisov in pobud. 

Kljub aktivnostim želeni rezultati niso doseženi. Kmetje, ki kmetujejo na VVO I, še vedno dobijo denarna nadomestila kot državno pomoč, ki je navzgor omejena, saj ni vzpostavljene zakonske podlage za izplačilo dejanskih odškodnin. MOP sicer pripravlja novo uredbo za izplačila denarnih nadomestil v okviru katere bodo vrednosti nadomestil višje od sedanjih, vendar bo to še vedno časovno in vrednostno omejena državna pomoč in ne dejanska odškodnina.

Na sestanku so se člani odbora dogovorili, da bodo reševanje problematike VVO I peljali vzporedno po dveh poteh: ena pot je priprava novih ustreznejših izračunov denarnih nadomestil v novi uredbi po sistemu državne pomoči, druga (daljša) pot je vzpostavitev zakonske podlage za izplačilo dejanskih odškodnin. Poleg tega bodo vztrajali tudi na zahtevah, da dobijo zemljišča VVO I poseben status in da imajo kmetije na VVO I možnost vključitve v ukrepe in naložbe v novem programskem obdobju. Vodstvo KGZS se bo v kratkem sestalo z okoljskim ministrom in kmetijsko ministrico ter na obeh sestankih predstavilo problematiko kmetovanja na VVO I in vse navedene zahteve.

Člani odbora so se dogovorili, da predlagajo poenostavitev postopka za izplačilo denarnih nadomestil tako, da upravičence evidentirajo svetovalci ob oddaji subvencijske vloge in po zaključeni kampanji pošljejo izpise upravičencev upravljavcu. Ta najkasneje v roku treh mesecev izda odločbo in izplača denarno nadomestilo do konca tekočega leta.

Nazaj

Prihajajoči dogodki