Povzetek 2. seje Strokovnega odbora za vodovarstvena območja pri KGZS

Povzetek 2. seje Strokovnega odbora za vodovarstvena območja pri KGZS

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Povzetek 2. seje Strokovnega odbora za vodovarstvena območja pri KGZS

Člani Strokovnega odbora za vodovarstvena območja (VVO) so na prvi seji 14. aprila 2021 izvolili le podpredsednika odbora, predsednika pa so izvolili na drugi seji, ki je bila 14. junija 2021. Za predsednika je bil izvoljen Milan Unuk, v povzetku seje navaja strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer.

Prisotni člani odbora so potrdili program dela odbora ter se dogovorili, kako nadaljevati z delom in katere bodo prve aktivnosti odbora v novem mandatnem obdobju. Seji se je pridružil tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, ki je izrazil podporo delu odbora in pripravljenost, da se vključi v reševanje težav na najvišji ravni.

Strokovni odbor za vodovarstvena območja pri KGZS je v preteklih letih dosegel določen napredek pri reševanju problematike kmetovanja na vodovarstvenih območjih, vendar še vedno ostajajo odprte odškodnine za tiste, ki kmetujejo na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I). V zvezi s tem so člani odbora poudarili, da je treba nastopiti bolj odločno in zahtevati končno rešitev, ki bo prinesla kmetom ustrezna nadomestna zemljišča ali pa ustrezne odškodnine, če zemljišč ni na razpolago.

Dogovorili so se, da se takoj prične z aktivnostmi za ureditev pravnih podlag za izplačila odškodnin v Zakonu o vodah in se zato na Ministrstvo za okolje in prostor pošlje dopis. V njem se poda zahteva za ureditev vprašanja odškodnin v Zakonu o vodah in prekinitev sprejemanja novih uredb glede vodovarstvenih območij, dokler se ne uredijo odškodnine. Poleg tega se od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov z dopisom zahteva, da intenzivno išče nadomestna zemljišča za zamenjavo zemljišč na VVO I z zemljišči izven VVO I.

Predsednik zbornice je prevzel obvezo, da bo izpostavil problematiko VVO v razgovorih pri pristojnem ministru za okolje in prostor ter ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter se dogovoril za srečanje glede omenjene tematike. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki