Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018

Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.

Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.

Do konca letošnjega junija lahko fizične osebe še vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za leto 2018.

Vrača se 70 odstotkov zneska povprečne trošarine za dizel gorivo za leto 2018. Upravičenci do vračila dela trošarine za leto 2018 so uporabniki, ki so imeli na dan 30. junij 2018 v RS v uporabi toliko gozda in kmetijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov, oz. vsaj 150 litrov za gozd. Podatke o zemljiščih (kot dokazila) pridobi organ finančne uprave po uradni dolžnosti in jih vlagatelj ne prilaga.

Zahtevek se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti do 30.6.2019) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka. Uveljavlja se povračilo za dejansko porabo, vendar največ do najvišje normativne porabe za posamezno vrsto zemljišč. Zahtevek se vloži na osnovi originalnih računov za kupljeno gorivo na bencinskih servisih ali pa računov za strojne storitve. Računov se zahtevku ne prilaga, upravičenec pa jih mora hraniti 10 let.

V primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije, se upravičenost do vračila prizna novemu nosilcu, če je bila ta sprememba narejena v letu 2018 oz. do vključno datuma vložitve zahtevka. (MD)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki