Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018

Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018

Ustaljen sistem, a tudi podlubniki in možnost e-vlaganja

Ključne besede: trošarina, kmetijski in gozdarski stroji

Sistem vračila trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ostaja v osnovi enak kot do sedaj. S 1. 1. 2018 se je začel uporabljati nov in od predhodnega nekoliko spremenjen »Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo« (Uradni list RS št. 70/17), ki pa bistveno ne spreminja načina vračila trošarine. Je pa za leto 2018 mogoče vlagati zahtevke za povečano vračilo trošarine za odpravo škode v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov in poleg uveljavljenega fizičnega načina vlaganja zahtevkov na obrazcih, tudi elektronsko vlaganje zahtevkov.

Ključni parametri ostajajo enaki

Za leto 2018 povrnitev trošarine poteka pod enakimi izhodiščnimi kot za pretekla leta, podobni pa so tudi obrazci. Vrača se 70 odstotkov zneska povprečne trošarine za dizel gorivo za leto 2018. Fizične osebe zahtevek vlagajo enkrat letno, do 30. junija 2019 za preteklo leto. Upravičenci do vračila dela trošarine za leto 2018 so uporabniki, ki so imeli na dan 30. junij 2018 v RS v uporabi toliko gozda in kmetijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov, oz. vsaj 150 litrov za gozd. Če je lastnikov gozda več, izpolnijo vlagatelju pooblastilo, ki je del zahtevka. V skladu s pravilnikom podatke o zemljiščih (kot dokazila) pridobi organ finančne uprave po uradni dolžnosti in jih vlagatelj ne prilaga.

V primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije v obdobju uveljavljanja vračila trošarine za leto 2018 (v koledarskem letu), se upravičenost do vračila prizna novemu nosilcu, če je bila ta sprememba narejena v letu 2018 oz. do vključno datuma vložitve zahtevka (torej tudi od 1.1.2019 do vključno datuma vložitve zahtevka).

Uveljavlja se povračilo za dejansko porabo, vendar največ do najvišje normativne porabe goriva in znaša po skupinah:

  1. 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagod na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi;
  2. 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov;
  3. 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
  4. 15 litrov na hektar gozda.

 

Povečana normativna poraba

Za leto 2018 je povečana normativna poraba za dela v gozdovih, kjer se je izvajala sanacija (posek) zaradi prenamnožitve podlubnikov. Ta znaša 60 l/ha, če je bil dejanski posek lubadark v letu 2018 enak ali večji od 35 kubičnih metrov na ha gozda. Upravičenost davčni organ ugotovi na osnovi podatkov iz odločbe o sanitarni sečnji in izvedbi varstvenih del, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije. Vlagatelj mora v obrazec vpisati le številko odločbe zavoda, datum izdaje odločbe in številko parcele na kateri uveljavlja povečano normativno porabo. Povečana normativna poraba za dela v gozdovih prizadetih zaradi vetroloma, za leto 2018 ni predvidena.

Kjer je bila posek zaradi podlubnikov 35 m3 ali več, je normativna poraba povečana na 60 l/ha.

ahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka. V prilogi tega članka so navedeni informativni podatki o pristojnih finančnih uradih. Obrazec v obliki Word datoteke je na voljo na spletnih straneh finančne uprave (www.fu.gov.si), na izpostavah Javne službe kmetijskega svetovanja in v strojnih krožkih.

Elektronsko vlaganje zahtevka

Prvič pa je vračilo trošarine, torej za lansko leto, na voljo tudi elektronsko vlaganje zahtevka preko portala eCarina (https://ecarina.carina.gov.si), kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Upravičenec mora za dostop izpolniti predpisan obrazec za dodelitev pooblastila za uporabo portala eCarina in ga poslati na Finančno upravo (po e pošti ali pa fizično). Upravičenec izpolni obrazec zase, če bo sam vlagal zahtevke oz. za pooblaščence, če bo po njegovem pooblastilu zahtevke vlagal nekdo drug (druga fizična oseba, računovodski servis itn.).

Po dodelitvi gesla upravičenec ali pooblaščenec postane uporabnik portala eCarina in lahko vlaga zahtevke, mora pa biti predhodno z digitalnim potrdilom prijavljen v sistem eDavki. Podrobnejša navodila in tudi opisani obrazec so voljo na spletnih straneh finančne uprave (www.fu.gov.si), pa tudi na izpostavah Javne službe kmetijskega svetovanja in v strojnih krožkih. Res je prvič s pridobitvijo pooblastila oz. gesla za dostop nekaj dela, v naslednjih letih pa bo za vložitev zahtevka zadoščalo že nekaj klikov.

Račune za gorivo morate hraniti 10 let

Zahtevek se vloži na osnovi originalnih račune za kupljeno gorivo na bencinskih servisih ali pa računov za strojne storitve, na katerih je navedena količina porabljenega goriva in izjava izvajalca storitve, da za navedeno gorivo ne bo sam uveljavljal povrnitve trošarine. Računov se zahtevku ne prilaga, upravičenec pa jih mora hraniti 10 let, pristojnemu organu pa jih predloži le na njegovo zahtevo. V obrazec poleg splošnih podatkov o vlagatelju, vpišemo količino porabljenega goriva in število računov o nabavi energentov na podlagi katerih se uveljavlja vračilo trošarine. Podatkov o površini zemljišč v uporabi ne vpisujemo, saj te rubrike izpolni davčni organ na podlagi podatkov iz uradnih evidenc.

Tu smo vam predstavili vračilo trošarine za energente porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije pri uporabi zemljišč. O možnostih vračila za trošarine za pogon krmilno mešalnih strojev, za katero si že več let prizadevajo živinorejci, pa še ni nič dokončno znanega. Trenutno se kažejo nekatere možnosti za vračilo po dejanski porabi, podobno kot pri strojih za industrijski pogon. Ko bo kaj več znanega, bomo o tem pripravili ustrezne informacije.

Marjan Dolenšek,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije– Zavod Ljubljana

Priloga: Informativni seznam z naslovi oddelkov za trošarine

Finančni urad

Oddelek za trošarine

Kontaktni podatki

Pristojnost za območje upravnih enot

 

Finančni urad Celje

Oddelek za trošarine

Kidričeva 36, 3000 Celje

Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Mozirje, Velenje

 
 

Finančni urad Kranj

Oddelek za trošarine in okoljske dajatve

Spodnji plavž 6 c, 4270 Jesenice

Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič

 
 

Finančni urad Koper

Oddelek za trošarine Koper

Vojkovo nabrežje 36, 6104 Koper,

Izola, Koper, Piran

 

Oddelek za trošarine Sežana

Skladiščna ulica 1, 6210 Sežana

Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana

 

Finančni urad Ljubljana

Oddelek za trošarine

Šmartinska cesta 152 A, 1524 Ljubljana

Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Ribnica

 

Finančni urad Maribor

Oddelek za trošarine Maribor

Tržaška 49, 2000 Maribor

Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica, Ormož, Ptuj

 
 

Oddelek za trošarine Dravograd

Otiški vrh 25, 2373 Šentjanž pri Dravograd

Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec

 
 

Finančni urad Murska Sobota

Oddelek za trošarine

Nemčavci 1/d, 9000 Murska Sobota

Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota

 
 

Finančni urad Nova Gorica

Oddelek za trošarine

Mednarodni prehod 2b, Vrtojba, 5290 Šempeter

Ajdovščina, Idrija, Nova gorica, Tolmin

 
 

Finančni urad Novo mesto

Oddelek za trošarine Novo mesto

Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto

Črnomelj, Metlika,Novo mesto, Trebnje

 

Oddelek za trošarine Obrežje

Obrežje 26, 8261 Jesenice na Dolenjskem

Brežice, Krško, Sevnica

 
 
Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!