Povišanje prispevkov kmečkim zavarovancem

Povišanje prispevkov kmečkim zavarovancem

JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

V preteklih dneh se je na KGZS obrnilo večje število članov, in sicer zaradi bistvenega povišanja prispevkov iz naslova socialnih zavarovanj. V zvezi s tem v nadaljevanju podajamo pojasnila.

Ključne besede: socilano zavarovanje, povišanje prispevka

Obvezni kmečki zavarovanci so osebe, ki so v socialna zavarovanja (to je pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za starševsko varstvo) obvezno vključene iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti. Gre za osebe, ki so zavarovane na zavarovalnih podlagah 051 ali 052. Njihova zavarovalna osnova se določi na podlagi podatkov za preteklo leto iz obvestila Finančne uprave Republike Slovenije o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, obračuna akontacije dohodnine ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter na podlagi podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, ki jih plača Republika Slovenija (v nadaljevanju: dobiček).

Kot dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje dohodek, ugotovljen po predpisih, ki urejajo dohodnino, in sicer kot seštevek dohodka osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), dohodka druge kmetijske dejavnosti in dohodka dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V nadaljevanju bomo za namen tega članka uporabljali termin dobiček, ki pa dejansko pomeni seštevek OKGD in dohodka iz dejavnosti.

V avgustu 2023 se je zavarovalna osnova na novo določila obveznim kmečkim zavarovancem, ki so obdavčeni po katastrskem dohodku in obveznim kmečkim zavarovancem, ki so obdavčeni po katastrskem dohodku, hkrati pa opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, za katero morajo predlagati davčni obračun dohodka iz dejavnosti. Obojim se namreč zavarovalna osnova na novo določi za mesec po mesecu, v katerem je bilo obvestilo o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vročeno. Obvestilo jim je bilo letos vročeno junija. Kar pomeni, da se jim je z mesecem julijem 2023 spremenila zavarovalna osnova. Spremembo so posamezni kmečki zavarovanci zaznali v avgustu 2023, in sicer v obračunu prispevkov za socialno varnost za julij 2023.

Spremenjena zavarovalna osnova temelji na podatkih iz obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za preteklo leto (to je za leto 2022) in znesku obveznih prispevkov za obvezno zavarovanje, ki jih je plačala Republika Slovenija. V primeru, da posameznik, ki je obdavčen po katastrskem dohodku, hkrati opravlja še dopolnilno dejavnost na kmetiji, za katero mora predlagati davčni obračun dohodka iz dejavnosti, pa poleg naštetega temelji tudi na podatkih iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto (za leto 2022).

V letu 2022 so se poleg običajnih izplačil iz naslova kmetijstva, v dohodnino vštevala še nekatera druga izplačila, in sicer:

  • Izjemna izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov,
  • Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo,
  • Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo,
  • Finančna pomoč kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo in so utrpela izpad krme zaradi suše leta 2022,
  • Finančno nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil.

Navedena izplačila so vplivala na bistveno povišanje zavarovalne osnove  za nekatere obvezne kmečke zavarovance. Poleg tega je na tem mestu treba izpostaviti tudi dejstvo, da se je katastrski dohodek za leto 2022 upošteval v polni višini, kar je prav tako vplivalo na povišanje zavarovalne osnove. Posledično so se dvignili tudi mesečni prispevki za socialno varnost.

Tako določena zavarovalna osnova velja eno leto. Nato se bo ponovno določila na novo, skladno z zgoraj opisanim postopkom ter na podlagi podatkov za leto 2023. Ne glede na navedeno, lahko obvezni kmečki zavarovanci zavarovalno osnovo znižajo že letos, vendar morajo pri tem biti pozorni na letošnji dobiček, v katerem največjo vlogo igrajo letošnja obdavčljiva izplačila, če upoštevamo, da sicer ni prišlo do drugih sprememb (npr. dokup zemljišč, ki bi vplival na katastrski dohodek, ipd.).

Če namreč obvezni kmečki zavarovanci ocenjujejo da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu (torej letošnja zavarovalna osnova, ki je določena na podlagi podatkov preteklega leta ne ustreza pričakovanemu dobičku letošnjega leta), lahko za naprej plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20 %, vendar najmanj od minimalnega zneska zavarovalne osnove (letos najnižja zavarovalna osnova znaša 1.214,35 eur). Znižanje zavarovalne osnove se uveljavlja v obračunu prispevkov za socialno varnost.

Toda pozor. Če bo zavarovalna osnova, ugotovljena na podlagi dejanskega dobička za letošnje leto (to je zavarovalna osnova, ki bo ugotovljena prihodnje leto na podlagi podatkov o dobičku letošnjega leta), presegla znižano zavarovalno osnovo, od katere so se plačevali prispevki, za več kot 20 %, bo posamezni kmečki zavarovanec v prihodnjem obdobju prispevke plačeval od zavarovalne osnove, določene na podlagi dejansko ugotovljenega dobička, povečane za 20 %. Tako povečane zavarovalne osnove tudi ni mogoče nižati.

Posamezni kmečki zavarovanec, ki bi se v letošnjem letu odločil znižati zavarovalno osnovo, mora paziti na letošnje obdavčljive dohodke. Namreč vse kar bo štelo v dobiček letošnjega leta (ta se bo ugotavljal prihodnje leto), bo osnova za določitev nove zavarovalne osnove. Ta bo praviloma na novo določena julija 2024. Zato je treba paziti, da dobiček letošnjega leta ne preseže zneska letos znižane zavarovalne osnove za več kot 20 %. Sicer bo njegova zavarovalna osnova od julija 2024 dalje izračunana na podlagi podatkov o dobičku letošnjega leta ter povečana za 20 %.

Da bi se posamezniki lažje odločili kaj storiti, smo Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zaprosili za seznam obdavčljivih ukrepov izplačanih v letu 2023. Seznam objavljamo in hkrati opozarjamo, da lahko pride do odstopanja od navedenega seznama, in sicer zaradi morebiti kasneje sprejete zakonodaje.

UKREP

NAZIV

COV_IZPDOH

Finančno nadomestilo za izpad dohodka (COVID-19)

DM_ISM

De minimis - invalidnost in smrt

EKO0_14

EKO 0 - vloge 2014

M04.1_09b

Naložbe v osnovna sredstva v kmetijsko gospodarstvo (enostavne zahtevne naložbe-kmetije)_9 JR  - prispevek v naravi (lastno delo in material)

M04.1_11b

Naložbe v osnovna sredstva v kmetijsko gospodarstvo (enostavne zahtevne naložbe-kmetije)_11 JR - prispevek v naravi (lastno delo in material)

M04.1_12b

Naložbe v osnovna sredstva v kmetijsko gospodarstvo (enostavne zahtevne naložbe-kmetije)_12 JR - prispevek v naravi (lastno delo in material)

M04.1_15b

Naložbe v osnovna sredstva v kmetijsko gospodarstvo (enostavne zahtevne naložbe-kmetije)_15 JR - prispevek v naravi (lastno delo in material)

M06.1 – 5 JR

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete  – sredstva, ki niso bila porabljena za izvedbo investicij v kmetijsko ali dopolnilno dejavnost

M06.1 – 6 JR

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete  – sredstva, ki niso bila porabljena za izvedbo investicij v kmetijsko ali dopolnilno dejavnost

M06.3_02

Pomoč za zagon dejavnosti namenjen razvoju majhnih kmetij_2 JR – sredstva, ki niso bila porabljena za izvedbo investicij v kmetijsko ali dopolnilno dejavnost

M08.4

Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov - prispevek v naravi (lastno delo in material)

M16.2_03b

Sodelovanje (podpora za pilotne projekte (EIP projekti)_3 JR

M16.5_04b

Sodelovanje (podpora za blažitev podnebnih sprememb (EIP projekti)_4JR

M16.5_05b_EURI

EURI_Sodelovanje (podpora za blažitev podnebnih sprememb (EIP projekti)_5 JR

M16.9_03a_EURI

EURI_Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti

M16.9_03b_EURI

EURI_Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti

M19

M19 - CLLD

M22

M22_Izredna začasna podpora kmetom in MSP, zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino

NP_17

Neposredna plačila - vloge 2017

NP_18

Neposredna plačila - vloge 2018

NP_19

Neposredna plačila - vloge 2019

NP_20

Neposredna plačila - vloge 2020

NP_21

Neposredna plačila - vloge 2021

NP_22

Neposredna plačila - vloge 2022

POM_UA

DRAGINJA - Ukrepi državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini

PROM

Promocija

Naj za konec ponovno opozorimo, da je pri končni določitvi zavarovalne osnove sicer potrebno upoštevati vse v uvodu navedene dohodke, ki sestavljajo dobiček. Zgoraj objavljeni obdavčljivi ukrepi so namreč le del celotnega dobička, na katerem temelji zavarovalna osnova. So se pa pri zadnji določitvi le te izkazali kot tisti, ki so imeli bistven vpliv na njeno povišanje, saj tudi najbolj variirajo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.