Pomoč za mleko – precej vlagateljev je ostalo brez sredstev

Pomoč za mleko – precej vlagateljev je ostalo brez sredstev

Govedoreja, Živinoreja, Živinoreja  | 
Pomoč za mleko – precej vlagateljev je ostalo brez sredstev

Konec septembra je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala odločbe glede izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov (v nadaljevanju pomoč za mleko). Večje število zahtevkov je bilo, kljub prepričanju, da je do pomoči upravičena vsaka kmetija, ki redi vsaj dve kravi, zavrnjenih, kar je presenetilo tako Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, kot same vlagatelje.

Pravno podlago izplačilu pomoči za mleko predstavlja Odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov (Uradni list, št. 89/22, v nadaljevanju Odlok). Odlok določa, da je do pomoči upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega krave molznice so v zahtevanem obdobju vključene v kontrolo kakovosti in količine prireje mleka. Tiste kmetije, ki niso vključene v t. i. A kontrolo, pa so v zahtevanem obdobju morale imeti najmanj dve kravi in imeti vsaj eno oddajo mleka.

KGZS je svojim članom nudila pomoč pri vložitvi pravnih sredstev. Prav tako je pozvala resorno ministrstvo, da se na čimprejšnjem skupnem sestanku najdejo rešitve, ki bi omogočile izplačilo pomoči za mleko vsem kmetijskim gospodarstvom, ki redijo vsaj dve kravi.

Iz samega Odloka in strokovnih izhodišč, ki so se usklajevala pred sprejetjem Odloka, je bil razviden namen, da se pomoč za mleko dodeli čim širšemu krogu upravičencev. Že sam pogoj, ki določa spodnjo mejo števila krav molznic odkazuje na pripravljenost, da se pomoč razdeli čim širše. V postopkih odločanja pa je prišlo do drugačne interpretacije ter posledično do izdaje zavrnilnih odločb.

Pri presojanju ali vlagateljevo kmetijsko gospodarstvo izvaja kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na okolje in podnebje je bilo namreč odločeno, da zahtevani pogoj ni izpolnjen, zato so bili nekateri zahtevki v celoti zavrnjeni. Gre za manjše kmetije, ki obdelujejo manj kot 10 hektarov njiv in skladno z evropskimi in slovenskimi predpisi dobivajo plačila za t. i. zeleno komponento. Prejeta plačila potrjujejo izvajanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na okolje in podnebje, zato so vlagatelji upravičeno pričakovali, da izpolnjuje tudi pogoje iz Odloka.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki