Podaljšanje roka setve in pokritosti tal

Podaljšanje roka setve in pokritosti tal

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Rastlinska pridelava  | 
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal

Letošnje vremenske razmere so ponovno vplivale na podaljšanje vegetacije nekaterih pomembnih poljščin, še posebej koruze za zrnje in silažo.

Dodatno oviro pri spravilu povzročajo tudi omejene kapacitete sušilnic na odkupnih mestih. Zaradi teh razlogov se bo setev ozimin zamaknila, upravičenci pa ne bodo mogli izvesti pravočasne setve za izpolnitev zahtev glede roka setve in pokritosti tal v ukrepu KOPOP, Ozelenitev njivskih površin (zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL). Zato je Kmetijsko gozdarska zbornica konec septembra Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dala pobudo, da se rok setve prezimnih posevkov podaljša na 15. november 2021, rok zagotavljanja pokritosti tal pa na 5. december 2021.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi pobude Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL za leto 2021 rok setve prezimnih posevkov izjemoma podaljšalo s 25. oktobra na 15. november 2021, začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine, pa s 15. novembra na 5. december 2021. Podaljšanje roka velja za občine, ki so navedene v priloženem dopisu.

Upravičencem do plačil za ukrep KOPOP, ki jim pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL setve ne bo uspelo opraviti do 25. oktobra 2021, ni treba sporočati primera višje sile Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kljub temu pa morajo hraniti vsa dokazila, s katerimi bodo v primeru morebitnega pregleda na kraju samem dokazali, da so setev opravili do 15. novembra 2021 (evidence o delovnih opravilih, računi, pregled površin in vse ostalo, kot velja sicer).

Dopis MKGP

Nazaj

Prihajajoči dogodki