Odlok pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023

Odlok pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, Ekonomika in PRP, Obvestila, Agrarna ekonomika  | 
Odlok pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023
V petek, 7. junija 2024, je bil v Uradnem listu številka 47/24 objavljen Odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023. Agencija bo upravičencem, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, izdala informativne odločbe po uradni dolžnosti do najpozneje 30. avgusta 2024, kar pomeni, da vlaganje vlog ne bo potrebno.

Ključne besede: finančna pomoč, škoda v kmetijstvu

Odlok je bil pripravljen kot odziv na škodo zaradi pozebe, neurij s točo in poplav, ki so povzročile na nekaterih kmetijskih gospodarstvih 100-odstotno uničenje kmetijskih pridelkov, trajnih nasadov in izgubo plemenske živine.

Pogoji za pridobitev finančne pomoči

Upravičenec do finančne pomoči je:

  • v postopku izdelave ocene škode iz 3. točke 2. člena odloka oddal Obrazec 6: Ocena škode na živalih, perutnini in ribah, povzročene po naravni nesreči oz. Obrazec 7: Popis škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov na širšem območju Republike Slovenije,
  • je v postopku izdelave ocene škode iz 4., 5. in 6. točke 2. člena odloka oddal Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah,
  • je bil v času pojava pozebe, neurij s točo in poplav vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in v kolikor uveljavlja pomoč za izgubo plemenskih živali, v času pojava poplav kot rejnik izgubljene plemenske živali vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali,
  • je imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in
  • peti dan po uveljavitvi odloka, dne 13. junija 2024 nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov.

Višina finančne pomoči

Za pomoč se zagotovijo sredstva v višini 2.000.000 evrov iz proračuna Republike Slovenije. Najnižja finančna pomoč, ki se odobri in izplača upravičencu po odloku, je 100 evrov. Pomoč se zagotovi kot de minimis pomoč, v skladu s pravili Uredbe Komisije 1408/2013/EU.

Postopek za pridobitev finančnega nadomestila

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz odloka, izdala informativno odločbo. Odločbe bodo izdane najpozneje do 30. avgusta 2024.

Nazaj

Prihajajoči dogodki