Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

JSKS, Gospodarjenje  | 
Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

O tem, kaj v praksi prinaša Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, piše vodja službe za ekonomiko kmetijstva mag. Martin Nose.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) stopa v veljavo s 30. marcem 2020. Zakon določa interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji v zvezi s posledicami razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na njenem območju  in s tem povezan nadzor.

Ključne določbe zakona so:

Za veljavnost in učinke odloga plačila se zahteva sklenitev aneksa k pogodbi. Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti za obdobje 12 mesecev.

Za kreditojemalca šteje med drugimi tudi nosilec kmetijskega gospodarstva ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Kreditojemalec naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa. V vlogi nosilec kmetijskega gospodarstva, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samozaposlena oseba:

  • ugotovi in utemelji, da plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko ter
  • v ta namen predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije virusa in
  • predloži izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali, da je na dan vložitve vloge iz prejšnjega odstavka v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh.

Ne glede na prejšnji odstavek kreditojemalcu ni treba priložiti opisa poslovnega položaja in podati utemeljitve, če opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove. V tem primeru kreditojemalec v vlogi navede le vladni oziroma občinski odlok, ki vpliva na opravljanje njegove dejavnosti.

Zadeve, ki jih morajo v vlogi navesti kmetje so: 

Opis poslovnega položaja mora vsebovati:

  • navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja kreditojemalca zaradi posledic epidemije virusa, zaradi katerih ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko,
  • načrt poslovodstva kreditojemalca o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti.

Nato mora kmet/kreditojemalec enkrat mesečno poročati banki o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njegovega poslovnega položaja.

Banke in hranilnice, katere so odobrile kredite, bodo v naslednjih dneh posredovale svojim zaposlenim navodila, kako ravnati ob sprejemanju vlog, kmetom/kreditojemalcem pa bodo poslali obvestila po elektronski in navadni pošti z obrazci: vlogo za odlog plačila obveznosti  in ostalimi sestavinami.

Zaradi kriznih razmer banke prosijo, naj ne oblegamo bančnih poslovalnic v živo, saj bodo hiteli vloge sprejemati po elektronski poti.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!