Oddaja zbirnih vlog za plačila v letu 2021

Oddaja zbirnih vlog za plačila v letu 2021

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Gospodarjenje  | 
Oddaja zbirnih vlog za plačila v letu 2021

Danes se začenja letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog za ukrepe skupne kmetijske politike za leto 2021.

Več o tem, kako se na oddajo pripraviti, v prispevku strokovne sodelavke KGZS Mateje Gorše Janežič.

Ključne besede: zbirne vloge, kampanja, SKP 2021

Z letom 2021 vstopamo v prehodno obdobje pred začetkom izvajanja novega programskega obdobja, ki zaradi zamika pri sprejemanju zakonodaje za novo skupno kmetijsko politiko stopi v veljavo s 1. januarjem 2023. Za nemoten prehod na novo programsko obdobje se bo dosedanji okvir skupne kmetijske politike uporabljal še sledeči dve leti.

To pomeni, da se bodo v letih 2021 in 2022 izvajali enaki ukrepi kmetijske politike kot v preteklem obdobju (2015–2020), kar je določeno v t. i. prehodni oziroma tranzicijski uredbi EU. Kot smo že vajeni, tudi letos pri določenih ukrepih prihaja do nekaterih sprememb in novosti (npr. ukinitev samodejnega prenosa plačilnih pravic v primeru menjave nosilca kmetije med družinskimi člani, nova proizvodno vezana podpora za rejo drobnice …).

Kmetijski svetovalci bodo svetovali vlagateljem v zvezi z ukrepi kmetijske politike in jim nudili pomoč pri elektronskem izpolnjevanju zbirnih vlog, pri tem pa bo treba upoštevati trenutne epidemiološke razmere.

V kar največji možni meri bo izpolnjevanje zbirnih vlog potekalo tudi na daljavo, torej preko telefona ali spletnih aplikacij (npr. Zoom).

O načinu izpolnjevanja zbirne vloge se lahko podrobno pozanimate in dogovorite s svojim kmetijskim svetovalcem. Ti bodo termine za pomoč KMG pri vnosu zbirnih vlog določili vnaprej in tako poskrbeli za enakomerno razporeditev vlagateljev preko celotne kampanje.

Prenos plačilnih pravic

Vlogo za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za leto 2021, je možno oddati do 28. februarja 2021 oziroma, ker je ta dan nedelja, najkasneje do 1. marca 2021. Plačilne pravice, prenesene po tem datumu, se bodo lahko uveljavljale šele za leto 2022.

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prenaša plačilne pravice na drug KMG-MID, lahko izpolni vlogo za prenos plačilnih pravic v elektronski ali fizični obliki. V obeh primerih morata obrazec podpisati tako prenosnik kot prevzemnik. Elektronska izpolnitev vloge je možna preko spletne aplikacije pri kmetijskem svetovalcu.

Vlogo se v fizični obliki pošlje (priporočeno) na ARSKTRP, lahko pa se fizično ali elektronsko izpolnjena vloga z obema podpisoma kot »scan« elektronsko pošlje na elektronski predal ARSKTRP.

Predhodna priprava vlagateljev                                           

Elektronskega izpolnjevanja zbirne vloge ni mogoče začeti, če so podatki v RKG neusklajeni (izrisani GERK-i se razlikujejo od dejanskega stanja v naravi, namestnik ni določen …), zato vlagateljem priporočamo, da v RKG pred oddajo zbirne vloge preverite pravilnost vrisa GERK-ov za svoje kmetijsko gospodarstvo ter jih po potrebi uredite na upravni enoti vsaj en dan pred oddajo zbirne vloge.

Da bo vnos zbirnih vlog in zahtevkov na naročeni termin potekal čim bolj tekoče, imejte pri sebi pripravljene sledeče dokumente:

 • lansko zbirno vlogo in ostale zahtevke (za leto 2020);
 • v primeru spremenjenega transakcijskega računa kartico oziroma knjižico novega transakcijskega računa;
 • če bo namesto nosilca pri izpolnjevanju zbirne vloge prisoten nosilčev pooblaščenec, mora le-ta imeti dva izvoda originalno podpisanega navadnega pooblastila, katerega obrazec lahko prejmete pri kmetijskih svetovalcih ali ga poiščete in natisnete s spletnih strani KGZS ali KGZ;
 • izmere posameznih poljin (površine in razdalje) za posamezne GERK-e njiv, na katerih gojite več vrst rastlin;
 • podatke o turnusni reji (povprečno število živali v turnusu in skupno število dni vseh turnusov);
 • če uveljavljate podporo za mlade kmete, podpisano izjavo o odgovornosti in upravljanju kmetije (v primeru, če ste KMG vzpostavili prvič in/ali, če je prišlo do sprememb članov kmetije). Izjave ni potrebno oddati nosilcem, ki imajo na svoji kmetiji na svoje ime vzpostavljeno knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo ali pa so uspešno kandidirali na razpis za mlade prevzemnike kmetij;
 • če uveljavljate ukrep dobrobit živali (DŽ – govedo), izpis ušesnih številk živali, ki bodo vključene v ukrep;
 • če uveljavljate ukrep dobrobit živali (DŽ – drobnica), spremne liste za drobnico, ki bo na kmetijo prišla od vključno 2. februarja 2021 dalje;
 • če oddajate živinska gnojila, je potrebno imeti podatke o prejemnikih gnojil in vrsti ter količini oddanih gnojil;
 • podatke o količini (litri) neposredne prodaje kravjega mleka, vključno z mlekom, uporabljenim za mlečne izdelke, namenjene neposredni prodaji, mlekom, prodanim preko mlekomata, in mlekom, prodanim v okviru majhnih količin (evidenca za leto 2020);
 • če uveljavljate rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (ukrep KOPOP, zahteva GEN_PAS), dokumente o vpisu v rodovniško knjigo (za govedo prašiče, drobnico in konje) ali vpis v register oz. evidence (za kokoši) ali vsaj identifikacijske številke živali;
 • če uveljavljate avtohtone sorte (ukrep KOPOP, zahteva GEN_SOR in GEN_SEME), ime sorte;
 • analize tal in gnojilne načrte v primeru vključenosti v KOPOP ob dodajanju novih GERK-ov, ki se jih gnoji z mineralnimi gnojili;
 • v primeru setve konoplje ime sorte;
 • ažuriran register za posamezno vrsto živali na kmetijskem gospodarstvu – za govedo (rumena knjiga), za drobnico (zelena knjiga) in za prašiče (vijolična knjiga);
 • ostale dokumente o kmetijskem gospodarstvu, ki bodo lahko v pomoč pri izpolnjevanju vloge in zahtevkov (zapisnike kontrolorjev, zadnji izpis o urejenih GERK-ih iz registra kmetijskih gospodarstev, odločbe o prejetih plačilih za preteklo leto, odločbo o dodelitvi plačilnih pravic, morebitne še nerešene pritožbe na odločbe …);
 • podatke o staležu živali na KMG (število vseh živali po kategorijah, ki so bile prisotne 1. februarja 2021 na vašem KMG).

Dodatne informacije

Najaktualnejše informacije, gradiva, obvestila in obrazci so dostopni na spletnih straneh:

 • KGZS, v rubriki »Vse o zbirnih vlogah 2021« TUKAJ.
 • ARSKTRP, v rubriki »Oddaja zbirne vloge za leto 2021« TUKAJ.

Vsebine na navedenih spletnih straneh se bodo pred začetkom in v času kampanje za oddajo zbirnih vlog dnevno posodabljale.

Na obeh spletnih straneh lahko dostopate tudi do »predtiska« (http://pregled.arsktrp.gov.si/predtisk21.php), kjer z vpisom vaše KMG-MID številke preverite podatke iz RKG na dan 24. januar 2021 in podatke iz drugih evidenc, ki jih potrebujete pri vnosu zbirne vloge. Na »predtisku« je še posebej opozorjeno, če so podatki v RKG neusklajeni oz. če ni določen namestnik nosilca.

Nazaj

Prihajajoči dogodki