Objavljena dva javna razpisa za naložbe v oživitev gospodarstva po epidemiji covida-19

Objavljena dva javna razpisa za naložbe v oživitev gospodarstva po epidemiji covida-19

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Izobraževanje, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Tematska infografika | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tematska infografika | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Gre za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov z naslova Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 v skupni višini 7 milijonov evrov.

Od tega bo 3 milijone evrov je namenjenih za 25. javni razpis za podukrep 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ter 4 milijone evrov za 8. javni razpis za podukrep 4.2. 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV za leto 2022 - distribucijski centri.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, PRP

 Vložitev vloge za 25. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2022 bo potekala od 7. marca 2022 do vključno 16. maja 2022, do 14. ure, za 8. javni razpis za podukrep 4.2 za leto 2022 pa od 7. marca 2022 do vključno 7. maja 2022, do 14. ure.

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA za leto 2022

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

 1. a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo:

ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,

ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme,

nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov (prevoz rejnih živali);

 1. b) ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke:

ureditev skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom;

nakup pakirnih linij;

nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3 milijone evrov, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

 • milijon evrov za naložbe skupin kmetov (sklop A) ter
 • 2 milijona evrov za naložbe pravnih oseb (sklop B).

Upravičeni so tudi stroški nakupa tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kakovosti kmetijskih proizvodov oziroma za prevoz živali, in sicer za največ tri tovorna vozila na posamezno vlogo.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Upravičenec mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja - 1,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v RS za eno prosto delovno mesto, ki je v letu  2021 znaša 18.436,32 evrov.

Pri ugotavljanju obsega dela skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev in zadruge se lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo.

Upravičenci do podpore so skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 45 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:

 • za 5 % pri naložbah na območjih z omejenimi dejavniki ter ob hkratni vključenosti v ekološko kmetovanje,
 • za 10 % pri naložbah socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa DŽ ter za naložbe na problemskih območjih, ter
 • 20 % pri naložbah mladih kmetov,
 • in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije (kot člani skupine kmetov) in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1 milijon evrov javne podpore iz naslova te operacije. Upravičenci, ki so mala, srednja ali velika podjetja pa maksimalno 3 milijone evrov podpore.

Vložitev vloge bo potekala od 7. marca 2022 do vključno 16. maja 2022, do 14. ure.

Javni razpis najdete na povezavi TUKAJ.

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA LETO 2022 - distribucijski centri

Predmet podpore so kolektivne naložbe za ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov: ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav ter nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Podpirajo se naložbe v:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet,
 • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
 • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

Pri kolektivni naložbi je upravičenec do podpore:

 • skupina ali organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev ali
 • zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v register kmetijskih gospodarstev.
 • Kolektivna naložba izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo. Ob vložitvi vloge na javni razpis mora upravičenec predložiti seznam vseh svojih članov in članov, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4 milijone evrov.

Upravičeni so stroški nakupa tovornih vozil z opremo, za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov za največ tri tovorna vozila.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Upravičenec, ki ni veliko podjetje, mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja - 1,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM (prej je bilo 1,0 letne bruto minimalne plače), kar znaša 18.436,32 evrov.

Pri ugotavljanju obsega dela se lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov. Če gre za naložbo, ki jo izvajajo zadruge, se pri ugotavljanju obsega dela lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali to naložbo.         

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 45 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 5 % pri naložbah v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
 • 5 % pri naložbah v povečanje okoljske učinkovitosti,
 • 5  % pri naložbah v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit žival,
 • 10 % pri naložba upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je na problemskih območjih,
 • 20 % pri naložbah mladih kmetov,
 • maksimalno je lahko podprtih 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1,5 milijona evrov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja 3 milijone evrov podpore, upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja pa največ 5 milijonov evrov podpore.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 30 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 20 % za srednje velika podjetja ter 10 % za velika podjetja.

Vložitev vloge bo potekala od 7. marca 2022 do vključno 7. maja 2022, do 14. ure.

Javni razpis najdete na povezavi TUKAJ.

INFO točke na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki