Objavljen razpis za nepovratna sredstva za prevzem kmetije

Objavljen razpis za nepovratna sredstva za prevzem kmetije

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Z ministrstva sporočajo, da so razpisana nova nepovratna sredstva za prevzem kmetije - mladim kmetom za pomoč za zagon na voljo 10,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Vložitev vlog bo potekala od 22. 2. 2021 do vključno 15. 6. 2021.

Vse interesente vabimo, da se za dodatne informacije povežejo s koordinatorji za mlade po območnih zavodih KGZS, ki jim lahko tudi pomagajo pri pripravi vloge. Seznam koordinatorjev na povezavi TUKAJ.

Sporočamo še, da je v registru kmetijskih gospodarstev možna sprememba nosilca do 28. 2. 2021.

Ključne besede: mladi kmetje, prevzem kmetije, PRP razpis, nepobratna sredstva

Gre za sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo:

  • mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • družba z enim družbenikom.

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 70 odstotkov in drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.

Več o razpisu in povezave na dokumentacijo TUKAJ.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 22. 2. 2021 do vključno 15. 6. 2021.

Obvestilo glede uveljavljanja ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Kmete tudi seznanjamo, da je v registru kmetijskih gospodarstev možna sprememba nosilca do 28. 2. 2021, da bodo na novega nosilca lahko pravočasno prenesli tudi plačilne pravice. Na ta način se bo novemu nosilcu kmetijskega gospodarstva zagotovila možnost uveljavljanja shem neposrednih plačil, ki so vezana na aktivacijo plačilnih pravic - torej shemo osnovnega plačila (tako imenovane plačilne pravice), zeleno komponento, plačilo za območja z naravnimi omejitvami (PONO) in shemo za mladega kmeta.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.