O nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka na območjih VVO I

O nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka na območjih VVO I

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Ekonomika in davki, Zemljišča in gradnje, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
O nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka na območjih VVO I

V zadnjem tednu januarja so se na četrti seji sestali člani Strokovnega odbora za vodovarstvena območja (VVO), pridružili pa so se jim tudi predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) in Biotehniške fakultete (BF). Namen sestanka je bil, da se seznanijo s predlogom Uredbe o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (v nadaljevanju Uredba) in z metodo izračuna višine denarnih nadomestil na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I). Vsebino povzema strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer.

 

Ključne besede: strokovni odbor, VVO I, nadomestila

Predstavniki MNVP so predstavili predlog Uredbe in nadaljnje postopke pri sprejemanju le-te. Veljavnost prejšnje Uredbe se je iztekla 31. decembra lani, zato so pripravili novo Uredbo, ki bo veljala do leta 2027. Podlaga za Uredbo in izplačilo denarnih nadomestil je v Zakonu o vodah in smernicah Evropske unije za državne pomoči v kmetijskem sektorju.

Predlog Uredbe je bil objavljen 3. januarja in je v javni obravnavi do 7. februarja. Do tega datuma lahko kdorkoli poda pripombe. Ko bo Uredba usklajena z vsemi ministrstvi, gre v presojo na Evropsko komisijo (EK), nato jo potrdi Vlada RS in jo objavi v Uradnem listu. Predvidevajo, da bo Uredba do konca marca posredovana na EK. Obravnava na EK lahko traja do pet mesecev, zato pričakujejo, da bo Uredba stopila v veljavo v drugi polovici leta oziroma jeseni.

Nadomestila po kalkulacijah in usklajevana z inflacijo

V nadaljevanju je predstavnik BF natančno predstavil kalkulacijo višine denarnih nadomestil. Obrazložil je, zakaj so se odločili za pavšalni znesek plačila, ne glede na vrsto rabe in poudaril, da dvojnega financiranja za isti ukrep ne sme biti, zato kmetje za ukrep, ki ga izvajajo zaradi vodovarstvenega režima, ne morejo dobiti plačila še iz KOPOP. Opozoril je tudi, da je treba Uredbo čimprej sprejeti, saj vsi niso naklonjeni rešitvi, da kmetje, ki se s strani velikega dela družbe smatrajo kot onesnaževalci, dobijo denarna nadomestila.

Po številnih vprašanjih članov odbora, na katere so vsi gostje tudi odgovorili, so se člani uskladili glede pripomb na Uredbo. Dogovorili so se, da se zahteva uskladitev višina denarnega nadomestila z letno stopnjo inflacije, vključitev rešitve, če Uredba letos ne bo sprejeta in poenostavitev postopka za pridobivanje denarnega nadomestila.

Ne glede na to da bodo z novo Uredbo omogočena višja denarna nadomestila kot do sedaj, bo to še vedno le začasna rešitev, zato zahtevajo od MNVP trajno rešitev v okviru Zakona o vodah. Poleg tega želijo odgovor s strani MKGP v katere intervencije in podintervencije lahko vstopajo kmetije na VVO I v novem programskem obdobju.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki