NUJNO obvestilo prašičerejcem – izteka se čas za javljanje staleža prašičev

NUJNO obvestilo prašičerejcem – izteka se čas za javljanje staleža prašičev

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Prašičereja, Živinoreja, Gospodarjenje, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Rejce prašičev obveščamo, da je s 1. januarjem začela veljati Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023 (Uradni list RS, št. 166/22), ki določa izvajanje intervencije dobrobit živali (DŽ) iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Na podlagi te uredbe morate vsi, ki se boste vključili v podintervencijo DŽ – prašiči, do ponedeljka 9. januarja 2023 sporočiti stalež prašičev na dan 1. januar 2023. Obenem prosimo nosilce kmetijskih gospodarstev, da se do 31. januarja dogovorijo za rok pregleda gospodarstva, kar je pogoj za kasnejšo vlogo zahtevkov.

Ključne besede: prašičereja, stalež živali, dobrobit živali, SKP 2023-2027

Sporočanje staleža prašičev

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki boste v subvencijski kampanji 2023 vlagali zahtevke za intervencijo DŽ za prašiče (podintervencija DŽ – prašiči), morate v centralni register prašičev (CRPš) sporočati podatke o staležu prašičev na svojem kmetijskem gospodarstvu. Podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu je treba sporočiti najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec. Če je sedmi dan sobota, nedelja ali praznik, se zadnji dan za poročanje prenese na prvi naslednji delovni dan.

Podatke o staležu prašičev sporočite neposredno v CRPš v elektronski obliki ali prek pooblaščenih organizacij. Podatek o številu prašičev na 1. januar 2023 je treba sporočiti do vključno ponedeljka 9. januarja 2023. Prosimo vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki redijo 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic, 50 ali več tekačev oziroma 50 ali več pitancev in se načrtujejo vključiti v intervencijo DŽ, da v CRPš čim prej sporočijo stalež prašičev.

Pregled gospodarstva

Naslednji vstopni pogoj, ki ga morajo izpolniti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo vlagali zahtevke za podintervencijo DŽ – prašiči, je pregled gospodarstva. Ta obsega pregled in popis podatkov o objektih na gospodarstvu, podatkov o številu plemenskih svinj in plemenskih mladic ter številu tekačev in pitancev, pregled pogojev za izpolnjevanje posamezne zahteve iz uredbe, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino in izris tlorisa za posamezen objekt na gospodarstvu, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev. Pregled bo izvajala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Ker brez pregleda gospodarstva ne bo mogoče vlagati zahtevkov za podintervencijo DŽ – prašiči, prosimo nosilce kmetijskih gospodarstev, da na ARSKTRP po telefonu na številko 01 580 77 92 ali po elektronski pošti na naslov dzpregled.aktrp@gov.si sporočijo, da želijo v letu 2023 vstopiti v podintervencijo DŽ – prašiči in da se za njihovo gospodarstvo izvede pregled. Rok za sporočanje je do vključno 31. januarja 2023.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.