Nujna sprememba šifranta rastlin uporabnih za čaje

Nujna sprememba šifranta rastlin uporabnih za čaje

Ekološko kmetijstvo, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Predelava surovin neživalskega izvora, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti  | 
Svetovalka za pridelavo zelišč Jožica Kapun Maršik (desno) je predstavila svoj program dela.

Svetovalka za pridelavo zelišč Jožica Kapun Maršik (desno) je predstavila svoj program dela.

Po več kot letu dni so se ponovno sestali člani komisije za zelišča pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), saj se je nabralo kar nekaj odprtih vprašanj o katerih so razpravljali na seji 20. marca 2019.

Izrazili so zadovoljstvo, da so uspeli s pobudo in so tudi čaji uvrščeni v ocenjevanje na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij. Pravilnik o ocenjevanju kakovosti čajev bi bilo treba po njihovem še nekoliko dopolniti, predvsem je pomembno, da se vnese zahteva glede priprave čaja v skladu z navodili.

Komisija je že večkrat zahtevala od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), da se spremeni šifrant kmetijskih rastlin tako, da se dopolni z drevesnimi in grmovnimi vrstami, katerih deli se uporabljajo za čaje in izdelke iz zelišč. S predlogom v preteklih letih niso uspeli, vprašanje pa še vedno ni ustrezno rešeno.

Pridelovalci zelišč želijo informacijo, kako je z izvajanjem Smernic razvoja lokalne oskrbe z zelišči za obdobje 2016-2021. Odbor ki spremlja izvajanje smernic, je imel sestanek v marcu 2017, zapisnika pa kljub večkratnim zahtevam komisija ni prejela, prav tako ni nobene informacije o realizaciji zastavljenih ciljev v smernicah.

Lani so slovenski pridelovalci zelišč v okviru Javne službe kmetijskega svetovanja dobili tudi svojo svetovalko, to je Jožica Kapun Maršik, ki ima sedež na KGZS – Zavodu Murska Sobota, pokriva pa celotno Slovenijo. Svetovalka se je udeležila seje in predstavila svoj program dela. Za letošnje leto si je zadala načrt, da pridelovalce zelišč podrobneje seznani z zakonodajo s tega področja, v nadaljevanju pa vidi precej potreb po izobraževanju zeliščarjev na področju tehnologije pridelave in na področju dopolnilne dejavnosti.

Člani komisije so podali nekaj vsebin, za katere želijo, da jih svetovalka vključi v svoj program: priprava pregleda zakonskih zahtev za predelavo zelišč in pripravo izdelkov za trg, izobraževanje in informiranje o rajonizaciji zelišč, pridobivanje farmacevtskih navodil za uporabo nekaterih zelišč, pomoč pri organizaciji odkupa zelišč, kakovost sadilnega materiala.

Predsednik komisije Karel Iršič je poudaril, da večina pridelovalcev ne ve, da imajo na razpolago svetovalko za zelišča in je zato so se dogovorili, da se informacija o tem objavi v Zeleni deželi in Kmečkem glasu.

V nadaljevanju je predsednik komisije prisotne informiral, da bo 23. junija srečanje slovenskih zeliščarjev v Žički kartuziji. Predstavil je tudi svoje aktivnosti v času, ko ni bilo sej komisije, ki so bile povezane predvsem s problematiko šifranta, sadilnega materiala in ustanovitve OP. Člani komisije so mu izrekli podporo pri njegovih prizadevanjih za ureditev stanja. (DM)

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!