Novosti glede vročanje v upravnih in sodnih zadevah

Novosti glede vročanje v upravnih in sodnih zadevah

JSKS, Zbornica svetuje, Pravo, Gospodarjenje  | 
Novosti glede vročanje v upravnih in sodnih zadevah

Predstavljamo novosti, ki so bile sprejete 28. aprila 2020.

Ključne besede: Koronavirus

Državni zbor je sprejel spremembo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: zakon), po kateri bodo lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe v nenujnih zadevah.

S spremembo se popravlja zakon, ki je začel veljati 29. 3. 2020, in sicer so spremembe predpisa usmerjene v postopno vračanje v običajno delo sodnih in upravnih organov.

Novela zakona bo v naslednjih dneh objavljena v Uradnem listu RS, nato bo začela veljati in se uporabljati. Od sredine marca namreč sodišča in upravni organi odločajo samo v nujnih zadevah, medtem ko nenujne zadeve bolj ali manj stojijo. Na sodiščih in upravnih organih se je nabralo že kar nekaj odločb, ki bi jih lahko organi poslali strankam.

O nujnosti zadeve in s tem o teku rokov sodni ali upravni organ stranko izrecno pisno opozori na dokumentu (npr. kazenski in insolvenčni postopki, davčni postopki ipd.).

  1. sodni postopki:
  • vsa sodišča od 16. marca 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, mednje se bo po novem štela izvedba postopkov zaradi insolventnosti (prisilna poravnava, stečaj);
  • sodišča bodo lahko začela odločati (naroki) in vročati pisanja tudi za nenujne zadeve, če bodo zagotovila izvajanje ukrepov za varovanje zdravja ter preprečitev širitve virusa;
  1. upravni postopki:
  • upravni organi bodo lahko začeli izvajati ustne obravnave in vročati pisanja tudi za nenujne zadeve, če bodo zagotovili izvajanje ukrepov za varovanje zdravja ter preprečitev širitve virusa;
  • za vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov v nenujnih zadevah, od vročitve katerih teče rok za pritožbo, se bo uporabljala fikcija vročitve. Od sredine marca vse nenujne upravne zadeve namreč stojijo, npr. četudi je o zadevi že odločeno, se stranki dokument ne vroči. Po spremembi zakona se v nenujnih zadevah upravni dokumenti poenostavljeno osebno vročajo z vložitvijo v hišni nabiralnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika (na navadno elektronsko pošto). Vročitev bo veljala za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme oziroma dvajseti delovni dan od dneva odpreme, če se v fizični obliki vroča v tujino. Ker je vročanje dejanje upravnega organa, je na strani upravnega organa obveznost, da v primeru dvoma dokazuje, ali je do vročitve prišlo in kdaj. Upravni organ bo lahko po telefonu, elektronski poti ali drugače preveril, če je naslovnik dokument prejel, kar bo evidentiral v obliki uradnega zaznamka v zadevi. Če dvoma o prejemu pošiljke ne bo mogoče ovreči, se bo vročitev ponovno opravila. Navedeno bo prišlo prav, kadar bo stranki očitano, da je zamudila rok za pritožbo.

Poenostavljeno osebno vročanje ne bo veljalo za prekrške!

Strankam sicer do konca epidemije, ki jo bo vlada oznanila s sklepom, ni treba narediti ničesar, saj roki v nenujnih zadevah v sodnih in upravnih postopkih v času epidemije ne tečejo.

Kljub temu, da roki po zakonu ne tečejo, svetujemo, da se prejemnik odločbe začne ukvarjati z dokumentom in po potrebi vloži pritožbo ali drugače odreagira na prejet dokument.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki