Novi primeri okužbe z virusom afriške prašičje kuge (APK) v Evropi

Novi primeri okužbe z virusom afriške prašičje kuge (APK) v Evropi

Zbornica svetuje, Prašičereja, Izobraževanje  | 
Novi primeri okužbe z virusom afriške prašičje kuge (APK) v Evropi

V Sloveniji še nismo zabeležili primera okužbe, zato vse napore vlagamo v preprečitev.

Ključne besede: afriška prašičja kuga, prašičereja, preventiva

Cepiva za virus nimamo, zato je za preprečevanje širjenja bolezni najpomembnejše dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov na gospodarstvih s prašiči in v gozdu ter reguliranje populacije divjih prašičev. Za ljudi in druge živali virus ni kužen.

Opozorila je potrebno vzeti resno, saj predstavlja virusna okužba (APK) resne socialno-ekonomske posledice, predvsem zaradi omejitev trgovanja in mednarodne trgovine z živimi prašiči, mesom ter izdelki, ki izvirajo iz prašičev. Ogrožene pa so tudi lokalne populacije divjih prašičev.

Možen prenos virusa APK je preko fizičnega stika živali (neposreden horizontalni prenos), preko kontaminiranega okolja z izločki bolnih živali ali deli poginulih živali (lokalen posredni prenos) in preko izdelkov iz mesa okuženih prašičev ali opreme, pribora, obleke in obutve, kontaminirane z virusom (posreden prenos), ki je glavni dejavnik tveganja za prenos oziroma vnos bolezni, človek. Zato je pomembno čim več ljudi izobraziti, da bodo lahko s svojim zgledom in odgovornim ravnanjem zgled drugim in tako prispevali k zajezitvam okužb.

Nedavni izbruh z okužbo APK so potrdili na mešani ekološki farmi, na jugozahodnem delu ob nemško-francoski meji. V ponedeljek so potrdili nov primer v severozahodnem delu Nemčije, v Spodnji Saški, 15 km od meje z Nizozemsko. Poleg Italije in Nemčije je letos prišlo do pojavov bolezni še v naslednjih evropskih državah: Poljska, Romunija, Madžarska, Estonija, Litva, Bolgarija, Latvija, Slovaška, Moldavija, Rusija, Srbija, Grčija, Ukrajina in Severna Makedonija.

Napotki za preprečevanje vnosa in širjenje (APK) za rejce prašičev:

  • Pri delu z živalmi dosledno uporabljajte zaščitno obutev in obleko ter poskrbite za razkuževanje. Omejite dostop osebam na dvorišče oziroma v hleve s prašiči.
  • Nabavljajte živali iz preverjenih rej oziroma dajte novo nabavljene živali v izolacijo.
  • Postavite razkuževalne bariere pred vhodom v hleve.
  • Preprečujte stik med domačimi in divjimi prašiči (živali v izpustih, prosti reji,…).
  • S potovanj iz drugih držav ne prinašajte mesa in mesnih izdelkov v prtljagi.

Napotki za preprečevanje vnosa in širjenje (APK) za lovce:

  • Lovci bodite posebej pozorni na spremembe zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev.
  • Če najdete poginulega divjega prašiča ali pri rednem odstrelu divjih prašičev opazite znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na APK (nenavadno obnašanje divjih prašičev, neboječi, zaostajajo za tropom, ležijo …), to nemudoma javite na UVHVVR ali Center za obveščanje (112).
  • Če imate doma prašiče, po lovu oziroma stiku z divjimi prašiči obleko in obutev zamenjajte, očistite in razkužite, prav tako si, preden pridete v stik z domačimi prašiči, temeljito umijte in razkužite roke.
  • Z lovskega turizma ne prinašajte izdelkov (lovske trofeje, surovine in živila) z območij, kjer veljajo omejitve zaradi APK oziroma se prepričajte, da je to dovoljeno.

Dodatne informacije: http://www.afriskaprasicjakuga.si

Opozorilni letak

 Povzel: Luka Jeras, KGZS

Nazaj

Prihajajoči dogodki