Nevzdržne razmere pri prireji govejega mesa

Nevzdržne razmere pri prireji govejega mesa

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Govedoreja  | 
Nevzdržne razmere pri prireji govejega mesa

Kljub nenehnim opozarjanjem na težave v prireji mesa, kot so nizke odkupne cene in zastoji pri prodaji živali, še vedno ni videti poti za izhod iz krize

Ključne besede: nizke odkupne cene

Na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) se že dlje časa obračajo ogorčeni, jezni, obupani in razočarani rejci goveda in društva govedorejcev, ki opozarjajo na nevzdržno stanje v prireji govejega mesa. Poleg izredno nizkih odkupnih cen se soočajo še s zastojem pri prodaji pitanega goveda, kar posledično pomeni povečanje stroškov v prireji in še slabše odkupne cene.

Rejci zaradi tega ne morejo več plačevati niti rednih stroškov, saj prihodka praktično ni.  Zato napovedujejo, da bodo prenehali s pitanjem govedi, saj ob tako nizkih odkupnih cenah ne morejo več vhlevljati teleta in jih rediti.

Poziv odbora

O tem je razpravljal tudi  strokovni odbor za govedorejo pri KGZS, ki je soglasno pozval GZS -Zbornico kmetijskih in živilskih podjetji in GIZ Mesne Industrije Slovenije, da takoj pristopijo k pogajanjem s svojimi kupci za zagotovitev ustreznega razmerja cen v verigi in pričnejo s plačevanjem odkupne cene v višini lastne cene.

Prav tako naj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pripravi shemo pomoči za odkupljeno govedo od začetka razglasitve epidemije bolezni Covid-19 do konca leta 2020, ki bo pokrila razliko med odkupno ceno in stroški prireje. Odbor tudi zahteva temeljito analizo strukture cene v verigi preskrbe s hrano v letošnjem letu ali vsaj za zadnjih sedem mesecev in analizo masnih tokov (masne bilance) za letošnje leto. Z analizo naj se tudi ugotovi količine in kakovost v Sloveniji pripeljanega  govejega mesa po posameznih nosilcih dejavnosti znotraj verige preskrbe s hrano. O teh ugotovitvah se mora tudi seznaniti javnost. MKGP naj tudi takoj začne izvajati promocijo Izbrana kakovost za goveje meso in da da med pogoje za pridobitev pomoči pri ukrepih kmetijske politike vključi merilo spoštovanja poštenih cenovnih razmer v verigi preskrbe s hrano. Ne nazadnje pa se mora zagotoviti sredstva za obnovo manjših klavničnih obratov, s katerimi bi lahko manjše klavnice znižale stroške obratovanja. Zato se morajo v  načrt okrevanja zaradi posledic pandemije Covid-19 vključiti finančna sredstva za obnovo hlevov in hkrati omogočiti 90% sofinanciranje pri pripravi razpisov v skladu z zadnjo spremembo PRP.

Člani odbora so pozvali tudi Agencijo za varstvo konkurence, da preveri morebitno kartelno dogovarjanje med posameznimi klavno predelovanimi obrati glede višine odkupne cene govejega mesa in morebitno zlorabo moči nad najšibkejšim deležnikom, to je rejcem pri klavno predelovanih obratih ali trgovini.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin mora opraviti temeljit nadzor nad označevanjem mesa in masnimi bilancami pri posameznih nosilcih dejavnosti in s tem seznaniti javnost.

Na koncu seje so člani odbora tudi predlagali varuhu v verigi preskrbe s hrano, da preveri morebitno uporabo nepoštenih praks po posameznih nosilcih dejavnosti znotraj verige preskrbe s hrano.

Na KGZS opozarjamo, da bodo imele že dalj časa trajajoča in za rejce nevzdržna cenovna razmerja v sektorju prireje govejega mesa dolgoročne in negativne posledice na najpomembnejšo kmetijsko panogo v Sloveniji. S tem se bo zmanjšala obdelanost najbolj ranljivih območij naše domovine, kakor tudi prehranska varnost državljanov.

Odkupne cene v letih 2019 in 2020 (vir: TIS – ARSKTRP)

Gibanje tržnih cen po posameznih tednih za izbrane kakovostne tržne razrede v letih od 33. tedna 2019 do 33. tedna 2020 ( vir: TIS – ARSKTRP)

Legenda:

A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev;

B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev;

C - trupi moških kastriranih živali;

D - trupi krav;

E - trupi telic

Z - trupi živali od 8 do 12 mesecev

 

Gibanje cen govejega mesa v EU, primerjava trenutne cene s tedensko, mesečno in letno ceno

Nazaj

Prihajajoči dogodki