Negativne Odločbe s FURS se ne nanašajo na program odprave posledic lanske suše

Negativne Odločbe s FURS se ne nanašajo na program odprave posledic lanske suše

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Ekonomika in davki, Pravo, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Negativne Odločbe s FURS se ne nanašajo na program odprave posledic lanske suše

Na KGZS se je obrnilo večje število članov, ki so prejeli negativno odločbo Finančne uprave RS (FURS) o zmanjšanju ali odpisu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti zaradi suše v letu 2022. 

Ključne besede: suša 2022, FURS, negativne odločbe, odpis prispevkov za pokojninsko in pokojninsko zavarovanje

Odločitev FURS o zmanjšanju ali odpisu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti zaradi suše v letu 2022 temelji na določbah Zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ, Uradni list RS, št. 48/92, 21/95). Te določajo, da se škoda izrazi v odstotku glede na letni katastrski dohodek kmetije, pri čemer se zavarovancem, pri katerih je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 80 do 100% letnega katastrskega dohodka, prispevki odpišejo, zavarovancem, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 30 do 80% letnega katastrskega dohodka, pa se prispevek zmanjša za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube letnega katastrskega dohodka.

Za podrobna pojasnila glede izračuna deleža poškodovanosti smo se obrnili na FURS. Na odgovor še čakamo. Je pa pri tem že jasno, da se delež poškodovanosti za potrebe zmanjšanja ali odpisa prispevkov po ZPKZ izračuna upoštevajoč podatke o parcelah kmetijskih in gozdnih zemljišč. Prav tako je pomembno dejstvo, da FURS upošteva zgolj tista zakupna razmerja, ki so uradno priglašena (dejanska uporaba ter zakup pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS).

Drugače je pri odobritvi sredstev za odpravo posledic neugodnih vremenskih razmer v kmetijski proizvodnji, ki se posameznikom lahko odobrijo skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN, Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 - ZDU-1O). V tem primeru se škoda upošteva glede na ocenjeno poškodovanost kulture na posameznem GERKu (gozdna zemljišča so torej izvzeta). Pri odločitvi pa se upoštevajo vsa pravna razmerja, o katerih podatke vodi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Torej tudi morebitni neformalno urejeni zakupi zemljišč.

Upoštevajoč vse navedeno pojasnjujemo, da morebitna zavrnilna odločba za zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izdana po ZPKZ nikakor ne pomeni zavrnitve tudi iz naslova izplačila sredstev zaradi odprave posledic škode v kmetijstvu. Kot izhaja iz zgornjega pojasnila je namreč za potrebe zmanjšanja ali odpisa prispevkov delež poškodovanosti izračunan upoštevajoč podatke o parcelah kmetijskih in gozdnih zemljišč, za izplačilo sredstev zaradi odprave posledic škode v kmetijstvu pa je delež poškodovanosti izračunan z upoštevanjem podatkov o GERKih.

Za konec še dodajamo, da je Vlada RS 25.5.2023 sprejela Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2022 in v ta namen zagotovila sredstva v višini 25.000.000 evrov. Izdaja odločb s strani ARSKTRP upravičencem iz tega naslova še sledi  - po besedah ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko bodo izdane v juliju 2023.

Nazaj

Prihajajoči dogodki