Neenakopravna obravnava rejcev

Neenakopravna obravnava rejcev

Sporočila za javnost, Govedoreja  | 
Pomoč bo prav prišla, toda ne za vse rejce

Pomoč bo prav prišla, toda ne za vse rejce

Finančna pomoč rejcem govedi je sicer dobrodošla, a bo zaradi nekaterih neživljenjskih določb brez nje ostalo nekaj tisoč kmetij

V pripravi je vladni Odlok o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19  za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, ki naj bi omogočil izplačilo nadomestila upravičencem, ki so utrpeli izpad dohodka zaradi nestabilnih razmer v sektorju govedoreje. Po odloku naj bi za  obdobje oktober 2020 – marec 2021 znašala finančna pomoč  sektorju v višini 76 evrov na žival,  preračunano na glavo živine (GVŽ). To naj bi bila namreč razlika upada dohodka pri neto dodani vrednosti na podlagi izračuna Kmetijskega inštituta Slovenije.

Neprimeren ukrep

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) se s predlagano pomočjo sicer strinjamo (čeprav je bil naš predlog 100 evrov za žival), vendar pa bo zaradi vztrajanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri nekaterih nepotrebnih pogojih brez te pomoči ostalo približno 3.000 kmetij, kar bo še dodatno poslabšalo položaj v panogi. V 6. točki 5. člena je namreč zapisan pogoj, da mora upravičenec do pomoči imeti 5. aprila 2021 ali 5. maja 2021 najmanj 70 % števila govedi od števila govedi, ki jih je imel 30. septembra 2020, pri čemer se pri izračunu upošteva tudi govedo, mlajše od 12 mesecev. Na KGZS menimo, da določba o ponovni najmanj 70-odstotni vhlevitvi govedi ni v ničemer povezana z namenom sektorske pomoči v času epidemije. Hkrati bo to ustvarilo še dodatne razlike med kmeti, saj bodo upravičenci postavljeni v neenakopraven položaj. Zato je vezava ukrepa sektorske pomoči z vezavo ponovne vhlevitve popolnoma neprimeren ukrep.

Številni rejci zaradi tega pogoja namreč ne bodo prejeli pomoči. Po podatkih Agencije RS za kmetijski trg in razvoj podeželja je takšnih kmetij oziroma upravičencev približno 3.000. V manjših rejah, recimo pri treh živalih, že prodaja samo ene živali pomeni neizpolnjevanje tega pogoja. Prav tako bo težava pri večjih rejcih, ki oddajajo živali v klanje v turnusih ali skupinah. Vztrajanje pri tem pogoju bo samo še povečalo izgubo pri tistih rejcih, ki zaradi tega ne bodo prejeli sektorske pomoči. Zato na KGZS zahtevamo, da se ta določba črta iz odloka.

Hkrati na KGZS tudi opozarjamo upravičence, da na odločbah, ki jih bodo prejeli, preverijo, če so zapisani pravilni podatki, predvsem stalež govedi.

Nazaj

Prihajajoči dogodki