Navodila za uveljavljanje primera višje sile zaradi suše v letu 2022

Navodila za uveljavljanje primera višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijstvo in okolje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo  | 
Navodila za uveljavljanje primera višje sile zaradi suše v letu 2022

V letu 2022 je v kmetijski pridelavi občutna škoda zaradi suše, ki jo bo mogoče šteti za višjo silo v primeru neizpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike.

 

Ključne besede: suša, državna pomoč

Vsa kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KMG), ki zaradi posledic suše ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo, medtem ko dodatna dokazila za sušo niso potrebna, razen predpisane evidence o delovnih opravilih za ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: KOPOP) in ekološko kmetovanje (v nadaljevanju: EK) ter v primeru drugih nepovršinskih ukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ali Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, izvedenih na podlagi objavljenih javnih razpisov (v nadaljevanju: nepovršinski ukrepi programa razvoja podeželja). V nadaljevanju navodil je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

V katerem primeru mora nosilec KMG sporočiti primer višje sile za neposredna plačila in za ukrepe razvoja podeželja?

 Nosilec KMG mora sporočiti višjo silo le v primeru, ko zaradi suše oziroma njenih posledic ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, sicer višje sile ne sporoča.

Primeri, ko nosilec KMG zaradi suše oziroma njenih posledic ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis

 a) Višja sila v primeru neposrednih plačil

Pri neposrednih plačilih se suša lahko šteje za primer višje sile pri proizvodno vezanem plačilu za zelenjadnice (ZL) in v določenih primerih izpolnjevanja zahtev zelene komponente pri kmetijski praksi »Površine z ekološkim pomenom (PEP)«.

Nosilec KMG posreduje Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) izpolnjen obrazec »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin« v naslednjih primerih:

  • Uničenih posevkov zelenjadnic zaradi suše, za katere nosilec KMG uveljavlja »ZL«. To pomeni, da se višja sila lahko prizna le v primeru, da je setev ali sajenje zelenjadnice bilo dejansko izvedeno. Če setev ali sajenje zaradi suše ni bilo mogoče, mora nosilec KMG obvezno načrtovati novo obdobje prisotnosti zelenjadnice v skladu s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22)[1], ali pa podati umik zahtevka. V primeru, da je bila pri nosilcu KMG napovedana kontrola na kraju samem ali je pri kontroli na kraju samem bila odkrita kakršna koli neskladnost umik zahtevka ni možen.

Priporočilo: Čeprav imajo nosilci KMG tudi pri ukrepu proizvodno vezano plačilo za zelenjadnice pravico uveljavljati višjo silo, ker zaradi suše ne morejo zagotoviti prisotnosti zelenjadnic v obdobju (uničeni posevki zaradi suše), ki so ga predvideli in navedli ob oddaji zbirne vloge za leto 2022, nosilcem predlagamo, da, v kolikor imajo možnost, namesto višje sile planirajo setev ali sajenje druge zelenjadnice,. Priporočilo temelji na strateškem cilju zagotavljanja prehranske varnosti. Če se nosilci odločijo za setev ali sajenje druge zelenjadnice, to lahko naredijo v skladu s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22), ki omogoča spremembo vrste zelenjadnice oziroma datuma setve ali sajenja ali predvidenega spravila, ki so jih nosilci navedli na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti«. V tem primeru morajo nosilci KMG spremembe sporočiti ARSKTRP vsaj tri dni pred iztekom datumov setve ali sajenja ali predvidenega spravila.

Če uveljavlja PEP za kmetijske rastline, ki vežejo dušik, in zaradi suše ne more zagotoviti prisotnosti teh rastlin od 7. maja 2022 do tehnološke zrelosti oziroma do 30. septembra 2022 in

  • če uveljavlja PEP naknadni posevki ali dosevki trave in je bila zaradi suše setev teh posevkov ali dosevkov izvedena izven predpisanih rokov (po 15. avgustu 2022) ali pa zaradi suše posevek ali dosevek ni vzklil in predpisana pokritost tal ne bo zagotovljena..

Za vlogo za višjo silo, ki jo ARSKTRP prizna, se pri zahtevkih za neposredna plačila podpora za leto 2022 izplača v celoti.

 b) Višja sila v primeru ukrepa KOPOP

 Suša se lahko šteje za primer višje sile tudi pri nekaterih zahtevah ukrepa KOPOP, pri katerih je določena minimalna meja obtežbe, ki je zaradi pomanjkanja krme ni mogoče zagotavljati oziroma vpliva na zmanjšanje števila živali, ki ga je nosilec KMG prijavil na zbirni vlogi za leto 2022. To so zahteve v okviru operacij »Trajno travinje I«, »Trajno travinje II«, »Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri«, »Planinska paša« in operacija »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje«.

 Pri zahtevah v okviru operacij »Trajno travinje I«, »Trajno travinje II« in »Planinska paša« predpisana minimalna meja obtežbe zaradi pomanjkanja krme kot posledice suše lahko odstopa do največ 0,2 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin, pri operaciji »Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri« pa do največ 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin. Ker pri teh zahtevah upravičenec še vedno izvaja vse ostale obveznosti, se v primeru ugotovljene višje sile zaradi suše podpora za leto 2022 izplača v celoti.

Pri operaciji »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« se število živali, ki jih je nosilec KMG prijavil na zbirni vlogi za leto 2022, zaradi pomanjkanja krme kot posledice suše lahko zmanjša, tako da je stalež živali lahko manjši od predpisanega (belokranjska pramenka, istrska pramenka in drežniška koza manj kot 3 živali, kokoši manj kot 30 živali, ostale vrste živali manj kot en GVŽ). V primeru, ko ARSKTRP vlogo za višjo silo prizna, V primeru ugotovljene višje sile zaradi suše se podpora za leto 2022 izplača le za število živali, ki so prisotne na KMG, za druge živali pa sorazmerno glede na število dni prisotnosti na KMG.

V navedenih primerih nosilec KMG na: ARSKTRP posreduje izpolnjen obrazec za višjo silo (z navedbo na katerih površinah (GERK) in za katero obveznost iz zbirne vloge za leto 2022 ne izpolnjuje zahtev ali obveznosti zaradi suše) in priloži dokazila, kot je opisano v nadaljevanju.

c) Višja sila v primeru ukrepa EK

Pri ukrepu EK se suša šteje za primer višje sile za njivske površine (poljščine, zelenjadnice, semenska pridelava), trajne nasade in trajno travinje, kjer upravičenec ne more izpolniti svojih obveznosti.

V navedenih primerih se pri ugotovljeni višji sili zaradi suše podpora izplača sorazmerno – upoštevajo se le stroški nastali do dneva nastanka višje sile, zato se višja sila uveljavlja le v primeru, ko nosilec KMG ne more izpolniti pogojev in obveznosti v okviru teh zahtev.

Nosilec KMG na ARSKTRP posreduje izpolnjen obrazec za višjo silo (z navedbo na katerih površinah (GERK) in za katero obveznost iz zbirne vloge za leto 2022 ne izpolnjuje zahtev ali obveznosti zaradisuše) in priloži dokazila, kot je opisano v nadaljevanju.

 d) Višja sila v primeru ukrepa dobrobit živali

Za ukrep dobrobit živali (v nadaljevanju: DŽ) upravičenec uveljavlja primer višje sile takrat, ko je zaradi naravne nesreče na KMG prizadetih več kot 30 % kmetijskih površin in zaradi tega ne more izpolniti svojih obveznosti. Upravičenec, ki uveljavlja primer višje sile, za leto 2022 pridobi sorazmerni del plačila. Če upravičenec lahko zagotovi dokrmljevanje na paši in na ta način lahko izpolni zahtevo za neprekinjenih 120 dni paše za govedo oziroma 210 ali 180 dni za drobnico, ne uveljavlja primera višje sile. V tem primeru upravičenec še vedno izvaja vse obveznosti za ukrep DŽ in za leto 2022 pridobi plačilo v celoti. 

Nosilec KMG na ARSKTRP posreduje izpolnjen obrazec za višjo silo, kot je opisano v nadaljevanju.

e) Višja sila v primeru nepovršinskih ukrepov programa razvoja podeželja

Če ima upravičenec obveznosti za nepovršinske ukrepe programa razvoja podeželja, mora te obveznosti izpolnjevati za čas trajanja obveznosti iz javnega razpisa, na katerem je pridobil sredstva. Višjo silo mora upravičenec javiti ARSKTRP najpozneje v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori sam ali njegova pooblaščena oseba, in sicer, če se posledice nesreče odražajo na predmetu podpore. Potrebno je priložiti tudi fotografije ali druga dokazila za dokazovanje navedenega.

Kako in kdaj nosilec KMG sporoči višjo silo?

Neposredna plačila in ukrepi KOPOP, EK ter DŽ

Nosilec KMG, ki zaradi posledic suše ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2022, sporoči višjo silo na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin«, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP (https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-zbirne-vloge-za-leto-2022/), in ga s priporočeno pošto pošlje na ARSKTRP v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori sam ali njegova pooblaščena oseba, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. Dodatna dokazila v primeru neposrednih plačil in ukrepa DŽ niso potrebna, v primeru ukrepov KOPOP in EK pa je kot dokazilo treba priložiti predpisane evidence o delovnih opravilih.

Nosilec KMG na obrazcu kot razlog višje sile označi »huda naravna nesreča, ki je resno prizadela KMG«, v rubriki »opis primera višje sile« pa opiše primer višje sile. Višjo silo za sheme neposrednih plačil nosilec KMG uveljavlja na istem obrazcu.

POZOR: V skladu z »Navodili za izpolnjevanje obrazca Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin«, ki so dostopna na spletni strani ARSKTRP (https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-zbirne-vloge-za-leto-2022/), mora nosilec KMG na obrazcu OBVEZNO NAVESTI tudi na katerih površinah (GERK) in za katero obveznost iz zbirne vloge za leto 2022 ne izpolnjuje zahtev ali obveznosti zaradi suše.

ARSKTRP bo o vsaki vlogi odločala individualno.

Kako nosilec KMG sporoči višjo silo v primeru nepovršinskih ukrepov programa razvoja podeželja?

Nosilec KMG, ki zaradi posledic suše ne more izpolniti zahtev ali obveznosti nepovršinskih ukrepov programa razvoja podeželja sporoči višjo silo pisno z dopisom, ki vsebuje:

  • kontaktne podatke nosilca KMG;
  • številko odločbe in navedbe javnega razpisa iz katerega izhajajo obveznosti;
  • območje, kjer se nahaja KMG;
  • opis primera višje sile;
  • opis pogojev ali obveznosti, ki jih zaradi višje sile ne bo mogel izpolniti;

Dopis nosilec KMG pošlje s priporočeno pošto na ARSKTRP v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori sam ali njegova pooblaščena oseba, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. ARSKTRP bo o vsaki vlogi odločala individualno. Dopisu je treba priložiti fotografije ali druga dokazila za dokazovanje navedenega.

Ta dokument je zgolj informativne narave in ne prejudicira odločitev v določenem upravnem postopku, obenem pa ne ustvarja novih obveznosti za MKGP in ARSKTRP. ARSKTRP bo o vsaki vlogi odločala individualno.

 Vir:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Podaljšanje roka setve

Objavljamo tudi odgovor MKGP na pobudo KGZS o podaljšanju roka setve za zahteve KOPOP Neprezimni medonosni posevki (POZ_NEP in VOD_NEP) in možnosti porabe krme v okviru operacije Setev rastlin za podor (POZ_POD in VOD_POD).

Odgovor

Nazaj

Prihajajoči dogodki