Največ o spremembah plačil na OMD po letu 2023

Največ o spremembah plačil na OMD po letu 2023

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Največ o spremembah plačil na OMD po letu 2023

Ustanovna seja strokovnega odbora za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti

 

Ključne besede: strokovni odbori, OMD, plačila SKP

V drugi polovici marca je potekala ustanovna seja strokovnega odbora za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti (v nadaljevanju SO) pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Na seji so bil prisotni člani odbora Janez Beja, Zinka Gostečnik, Anton Kokelj, Gregor Kolar, Viktor Matjan, Gregor Mlakar, Hedvika Vidic.

Prisotne je najprej pozdravil predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič, sledile so volitve. Predsednik SO je postal Gregor Kolar, podpredsednica pa Hedvika Vidic, strokovni tajnik je dr. Jernej Demšar.

V nadaljevanju so oblikovali program dela. V razpravi so bili izpostavljeni naslednji predlogi:

 • skrb za pravilno in pošteno vrednotenje kmetij na težjih pridelovalnih razmerah, ki ga je potrebno pravilno umestiti v strateški načrt skupne kmetijske politi,
 • spremljaje in podajanje predlogov na ukrepe kmetijske politike, ki se pripravljajo za programsko obdobje 2023 – 2027,
 • opredelitev do določenih strateških usmeritev, npr. vezava plačil OMD na obtežbo, degresija plačila OMD, višina podpore za OMD, …
 • sodelovanje s svetom za kmetijstvo pri MKGP,
 • zagotovitev večjega obsega sredstva za resnične strmine,
 • ureditev točkovanja talnega števila, ki je temelj točkovanja za OMD,
 • odločitve glede usmerjanja ukrepov kmetijske politike morajo biti sprejete na podlagi izračunov prihodnjih plačil na posameznih kmetijah.

V razpravi je Roman Žveglič podal tudi nekaj informacij o trenutnem stanju priprave predlogov skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023 – 2027 potem pa je SO sklenil, da do prihodnjega sestanka pregledajo predlagane vsebine in razmislijo o dodatnih vsebinah programa dela SO. Na prihodnji seji se dopolni in potrdi program dela SO.

Spremembe plačlil OMD

V vsebinskem delu so se člani seznanili s predlogi sprememb pri ukrepu OMD za programsko obdobje 2023 – 2027, ki jih je predstavil Silvester Kranjec iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Določitev višine plačila OMD 2021 – 2027

 • ukinitev Robičevega elaborata in plačilo OMD le preko točk KMG v OMD,
 • načrtovana je posodobitev točkovanja KMG v OMD (točkovanje KMG bo posodobljeno v letu 2021 z začetkom uporabe v letu 2023),
 • trije dejavniki, ki bodo vplivali na višino plačila OMD na KMG:
 1. diferenciacija vrednosti točke KMG (več točk kot ima kmetija, višja bo vrednost točke; diferenciacija bi bila izvedenih v 7 razredih),
 2. velikost KMG (DEGRESIJA plačila OMD) in
 3. prisotnost travojedih GVŽ na travinju na KMG.

V razpravi je Gregor Mlakar izpostavil vprašanje, če bo degresija vplivala tudi na agrarne skupnosti; Silvester Kranjec je pojasnil, da v tem trenutku ne predvidevajo izjem, torej tudi na površinah agrarnih skupnosti. Roman Žveglič je vprašal, kako je bilo z degresijo v preteklosti in kdo je sredstva prejemal? Kranjec pove, da je tudi preteklem programskem obdobju obstajala degresija nad 70 ha, smo pa nad zgornjim pragom ohranili 40 % plačil. Sredstva je vedno prejel nosilec KMG. Torej agrarne skupnosti so prejele denar na račun agrarne skupnosti, ki so ga lahko razdelili ali pa uporabili za skupne investicije agrarne skupnosti.

Gregor Mlakar je dodatno pojasnil, da je denar na njihovi agrarni skupnosti ostal za investicije agrarne skupnosti. Problem agrarnih skupnosti je bila denacionalizacija, tako da niso mogli kandidirati na razpise zaradi razdrobljenega članstva.

Anton Kokelj je predlagal, da bi se degresija morala začeti pri 40 ha. Prevetriti pa bi morali tudi sistem točkovanja, saj prihaja do velikih nesorazmerij pri dodeljenem številu točk. Kranjec je pojasnil, da je posodobitev točkovanja predvidena. Popravljene naj bi bile neupravičene razlike, ki so se pojavljale v sistemu točkovanja.

Janez Beja je podal komentar, da bomo težko sprejeli stališča, če bo vsak gledal le svoj vrtiček. Tako kot kmetje v OMD potrebujejo denar ga potrebujejo vsi kmetje in borba za denar bo velika.

Zinka Gostečnik je pojasnila, da je njihova kmetija v preteklem obdobju iz naslova ukrepov kmetijske politike izgubila 4.000 €.

Strokovni tajnik odbora je Jernej Demšar je pohvali predlog in prosil, če bi lahko čim prej prejeli tudi konkretne izračune, kaj bi te spremembe pomenile na posameznih kmetijah. Silvester Kranjec je pojasnil, da je bil predlog že predstavljen ministru, ki se je s predlogom strinjal, zato ga sedaj že lahko predstavljajo. Posodobitev točkovanja je lahko narejena v pol leta, kar pomeni, da bomo lahko rezultate videli šele konec poletja.

Po razpravi je SO sprejel sklep, da naj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede na predlagane spremembe pri ukrepu OMD, čim prej pripravi simulacije učinkov na tipičnih kmetijah ter jih predstavi članom SO.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!