Najprej ureditev evidenc, nato davek na nepremičnine

Najprej ureditev evidenc, nato davek na nepremičnine

Kmetijstvo in okolje, Zemljišča in gradnje, Pravo  | 
Velik delež javnih cest še vedno leži na zasebnih zemljiščih

Velik delež javnih cest še vedno leži na zasebnih zemljiščih

Zemljišča, preko katerih potekajo občinske ali državne ceste ter železnica, še niso evidentirana, zato v letu 2020 ne bo uvedenega novega sistema obdavčitve nepremičnin, pojasnjuje Ministrstvo za finance. Evidentiranje občinskih cest ministrstvo pričakuje šele v naslednjih dveh do treh letih.

Ključne besede: davek na nepremičnine, evidence

Velik delež javnih cest, predvsem občinskih, in železnice še vedno ležijo na zasebnih zemljiščih namesto na nepremičninah v lasti občine oziroma države. Če bo država uvedla davek na nepremičnine, morajo biti zasebna zemljišča, ki bodo še vedno obremenjena s cesto ali železnico, davka oproščena (tako rešitev je vseboval na Ustavnem sodišču RS v 2014 razveljavljeni Zakon o davku na nepremičnine). Končni cilj je odkup, menjava, podaritev ali drug pravni posel, s katerim bodo nepremičnine ali del nepremičnin pod cestami ali železnicami iz zasebne lasti prešle v last občin oziroma države. Prenose lastništva občine in država izvajajo počasi, predvsem glede na razpoložljiva proračunska sredstva za odkup zemljišč. Kljub aktivnostim, ki jih izvajajo občine in Ministrstvo za infrastrukturo za evidentiranje zemljišč pod javnimi cestami ali železnico, je smiselno, da lastniki občinam oziroma državi predlagajo odkup, menjavo, podaritev ali drugačen prenos nepremičnine ali dela nepremičnine, preko katerega poteka javna prometna infrastruktura.

Brez popisa ni vrednotenja

Občine in država so po Zakonu o evidentiranju dejanske rabe zemljišč dolžne popisati dejansko rabo javne cestne in javne železniške infrastrukture: gre za 1200 kilometrov javnih železniških tirov ter 39.000 kilometrov državnih in občinskih cest. Dokler popis dejanske rabe cest in železnic ne bo izveden in vpisan v evidence zemljiškega katastra, Geodetska uprava RS (potem, ko naj bi bili v poletju 2019 pripravljeni modeli vrednotenja nepremičnin) ne bo mogla pravilno določiti posplošene tržne vrednosti nepremičnin.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin določa posebno vrednotenje za nepremičnine, preko katerih poteka občinska ali državna cesta oziroma železnica: nepremičnine ali dele nepremičnin, preko katerih poteka prometna infrastruktura, se bo vrednotilo z modelom druga zemljišča (model DRZ). Vrednost dela nepremičnine s prometno infrastrukturo naj ne bi bila pripisana lastniku nepremičnine, preko katere prometna infrastruktura poteka. 

Eden namesto treh 

Davek na nepremičnine naj bi v prihodnosti kot občinski davek nadomestil tri sedanje dajatve na nepremičnine: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, pristojbino za uporabo gozdnih cest in davek na premoženje. Na KGZS predlagamo, da nova davčna obremenitev nepremičnin ne sme preseči zneska davkov, ki jih kmetije plačujejo danes. Zbornica že vse od začetka ideje o obdavčitvi nepremičnin izraža stališče, da kmetijska in gozdna zemljišča ne morejo in ne smejo biti obdavčena, saj so obremenjena že s katastrskim dohodkom, ki se v letih do 2020 najbolj zvišuje.

Nazaj

Prihajajoči dogodki