Nadomestilo za rejce govedi

Nadomestilo za rejce govedi

Govedoreja, Živinoreja  | 
Nadomestilo za rejce govedi

Obvestilo rejcem govedi za izplačilo nadomestila v obdobju od 15.4 do 31. 5. 2020

Agencija je vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvih treh alinej šestega člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 in ki so imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 15. aprila 2020 do 31. maja 2020, poslala predtiskane obrazce »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19«.

Prejemnikom obvestil svetujemo, naj prejete obrazce čim prej pregledajo, podpišejo in jih najkasneje do 30.6. 2020 pošljejo nazaj, in sicer:

  • po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom "izredni začasni ukrepi" ali
  • elektronsko na e-naslov: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

Če upravičenec ne prejme pretiskanega obrazca, pa smatra, da je do pomoči upravičen, lahko zahtevek izpolni sam in ga najkasneje do 30. 6. 2020 pošlje na Agencijo. Zahtevek je objavljen v Uradnem listu RS št. 61/2020 in na spletni strani

Obrazec Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 se pregleda ter podpiše. Prav tako se pregleda in podpiše Izjavo 1 in Izjavo 2 (Izjava upravičenca, da 31.12.2019 še ni bilo podjetje v težavah- to izjavo izpolnijo tako fizične kot pravne osebe, čeprav je navedeno v naslovu"podjetje"v težavah, EU uredba 702/2014 predvideva podjetje kot pravno in fizično osebo).

Nazaj

Prihajajoči dogodki