Nabor ukrepov za zajezitev vpliva cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Nabor ukrepov za zajezitev vpliva cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Kmetijske podpore, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
Nabor ukrepov za zajezitev vpliva cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Z namenom omiliti posledice v gospodarstvu in kmetijstvu, ki so nastale zaradi podražitve cen energentov, je Vlada RS konec januarja potrdila predlog Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Zakon vljučuje ukrep za finančno nadomestilo kmetom, predvidenih je 25 milijonov evrov. Sredstva bo prejelo približno 41.000 kmetijskih gospodarstev. Dodajamo še, da lahko kmetje enakovredno z vsemi državljani uveljavljate tudi ostale ukrepe državnih pomoči, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Ključne besede: kovid, ukrepi, vlada, energenti, mineralna gnojila, pomoč

Epidemiji covida-19 je sledilo povečanje cen energentov in repromateriala, kar ima neposredni učinek na stroške kmetijske proizvodnje in se bo kratkoročno odrazilo v nižjih pridelkih zaradi manjše uporabe gnojil ter višjih cenah hrane, dolgoročno pa tudi v opuščanju kmetovanja. Pristojno ministrstvo je zato predlagalo ukrep, ki določa pomoč kmetijstvu.

Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo tako so upravičeni do enkratnega finančnega nadomestila v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

 • trajno travinje: 49 evrov,
 • trajni nasadi: 138 evrov,
 • orna zemljišča: 105 evrov.

Podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila bo predpisala Vlada RS z odlokom o finančnem nadomestilu.

Trenutno je pomembno vedeti, da je za pridobitev finančnega nadomestila potrebno izpolnjevati sledeče pogoje:

 • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
 • na dan uveljavitve odloka mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov (rok, do katerega morajo biti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, bo določila Vlada RS z odlokom);
 • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Najmanjša skupna upravičena površina zemljišč za trajne travinje je 1 hektar, za trajne nasade 0,25 hektarja, za orna zemljišča pa 0,5 hektarja. Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi.

Trenutno se ve le še to, da upravičencem ne bo potrebno pošiljati vlog na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Informativne odločbe bodo nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Agencija bo upravičencem najpozneje v 30 dneh od uveljavitve odloka izdala odločbe, na katere se bodo lahko nosilci kmetijskih gospodarstev pritožili v roku 15 dni.

OSTALI UKREPI

Poleg navedenega lahko kmetje in kmečke družine enakovredno z vsemi državljani uveljavljajo tudi ostale ukrepe za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.

Za izboljšanje socialne varnosti ranljivih skupin se omogoči izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, ki se upravičencem izplača najkasneje do 15. aprila 2022

Upravičenci do solidarnostnega dodatka so:

 • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
 • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
 • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
 • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
 • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
 • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov.

Začasno se omogoči tudi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

Prav tako se v obdobju od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022 tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižajo na nič.

Za polovico nižji so zneski trošarin za električno energijo.

Znižujejo se tudi trošarine od neosvinčenega bencina, plinskega olja za gorivo za pogonski namen, plinskega olja za gorivo za ogrevanje in zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje.

Trošarina se:

 • za bencine zniža s 0,37701 evra/liter na 0,35901 evra/liter oziroma za 0,018 evra/liter;
 • za plinsko olje za pogon zniža z 0,38767 evra/liter na 0,330 evra/liter oziroma za 0,0576 evra/liter;
 • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje zniža z 0,15750 evra/liter na 0,07875 evra/liter oziroma za 0,07875 evra/liter;
 • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje zniža z 0,0184 evra za kubični meter na 0,0092 evra za kubični meter oziroma za 0,0092 evra za kubični meter.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki