Na Vladi o sanaciji gozdov in bolezni modrikastega jezika

Na Vladi o sanaciji gozdov in bolezni modrikastega jezika

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, PEFC, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov

Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov

Vlada RS je na dopisni seji v četrtek izdala uredbi o sanaciji gozdov po vetrolomu oktobra 2018 in sanaciji gozdov po žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in nadaljnji škodi zaradi prenamnožitve podlubnikov; za namen izkoreninjenja bolezni modrikastega jezika pa je prerazporedila pravice do porabe dobrih 2 milijona evrov za ta namen.

Ključne besede: žled, podlubniki, bolezen modrikastega jezika

Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

S spremembo in dopolnitvijo uredbe bo sedaj mogoča tudi sanacija gozdov, ki jih je  poškodovala naravna nesreča vetrolom med 29. in 30. oktobrom 2018. Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz PRP 2014–2020 je namreč do sedaj omogočala le sanacijo vetroloma, ki se je zgodil med 11. in 13. decembrom 2017.

Vrednost razpoložljivih sredstev po novem znaša 3,9 milijona evrov. Zvišanje je posledica porabe denarja tudi za sanacijo posledic vetroloma leta 2018. Sredstva se zagotavljajo iz podukrepa M8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. V okviru podukrepa se izvajata dve operaciji, in sicer Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči in Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

Vsa potrebna dela za sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu od 29. do 30. oktobra 2018, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz PRP 2014–2020

Uredba je do sedaj omogočala sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma leta 2014, in prenamnoženih populacij podlubnikov, ki so poškodovale gozdove med letoma 2014 in 2017. Omogočala je tudi urejanje vlak, potrebnih za sanacijo žledoloma.

S spremembami in dopolnitvami bo uredba sedaj omogočala tudi sanacijo gozdov, ki so jih prenamnožene populacije podlubnikov kot posledica žledoloma poškodovale v letu 2018. Po novem se bodo lahko urejale tudi gozdne vlake, potrebne za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovali prenamnoženi podlubniki.

Vsa potrebna dela za sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014, s spremembami in dopolnitvami v letu 2018, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.

Izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika

Vlada je v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prerazporedila pravice porabe v višini 2,43 milijona evrov za financiranje izkoreninjanja bolezni modrikastega jezika. Bolezen modrikastega jezika, serotip 4 (BTV 4) je bil v Sloveniji prvič ugotovljen leta 2015 na podlagi rezultatov laboratorijskega spremljanja bolezni, jeseni leta 2016 pa se je BTV 4 pojavil v klinični obliki.

Najučinkovitejši oziroma edini ukrep za izkoreninjenje bolezni je cepljenje dovzetnih živali, pri nas so to predvsem goveda, ovce in koze, zato so v Sloveniji leta 2017 pričeli s cepljenjem.

Za učinkovito zaščito mora biti vse govedo in drobnica cepljena v času, ki zagotavlja nastanek imunosti pred začetkom sezone aktivnosti vektorja (spomladi). Na podlagi Uredbe (EU) 652/2014 ima Slovenija za leto 2019 odobren in sofinanciran program izkoreninjenja BTV. V okviru programa so sofinancirani ukrepi vzorčenje, preiskave in cepljenje (nabava cepiva). Za leto 2019 je v okviru Odločbe o odobritvi nacionalnih programov in s tem povezanega financiranja za BTV namenjenih 443 tisoč evrov.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki