Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeželja

Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeželja

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeželja

Preverite, kdaj bo objavljen za vas zanimiv razpis

Ključne besede: evropska sredstva, PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP). Razpisana bodo finančna sredstva za podpore naložbam v kmetijska gospodarstva, v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov, za izgradnjo ali tehnološko posodobitev namakalnih sistemov ter za ureditev gozdne infrastrukture. Podpora bo razpisana tudi za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, za ukrep sodelovanje in za naložbe v širokopasovno infrastrukturo. Ministrstvo bo nadaljevalo tudi s podporo zagonu dejavnosti za mlade kmete in novemu sodelovanju v shemah kakovosti. Potencialni  upravičence, da si pravočasno pripravijo vse potrebne dokumente. Pri tem so jim v pomoč tudi informacijske točke PRP.

V okviru podukrepa M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva sta predvidena dva javna razpisa:

  • Za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe za leto 2019 (kot npr. mreže proti toči, namakanje, rastlinjaki, namakalni sistemi, ureditev trajnih nasadov) je predviden javni razpis v januarju.
  • Za naložbe namenjene individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov je predviden za objavo v novembru.

V okviru podukrepa M04.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov je predviden javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za MSP in velika podjetja v januarju.

Cilj podukrepa 4.2 je izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in izboljšati okoljsko učinkovitost živilskopredelovalnih obratov. Pričakujemo, da bodo s tem tudi ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Upravičene so tudi kmetije z dopolnilno dejavnostjo.

V okviru podukrepa M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva so predvideni trije javni razpisi, in sicer:

  • izgradnja namakalnih sistemov, namenjenih večim uporabnikom, v marcu;
  • tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom v marcu in
  • ureditev gozdne infrastrukture v maju.

V okviru podukrepa M09.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju je predviden javni razpis v maju. Podpora bo dodeljena za pokritje stroškov ustanovitve in delovanja skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki so bila priznana na podlagi predpisov, ki urejajo priznanje skupin in organizacij proizvajalcev.

Iz naslova podukrepa M07.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo je napovedan prvi javni razpis v juniju.

Podukrep je namenjen sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Cilj je omogočiti širokopasovno omrežje vsem gospodinjstvom na območjih belih lis v vseh treh statističnih regijah: podravska, pomurska in koroška, na katerih širokopasovna infrastruktura naslednje generacije še ni zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

Iz naslova podukrepa M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je predviden javni razpis v septembru, na podlagi katerega bomo pridobili že peto generacijo mladih prevzemnikov v programskem obdobju 2014–2020. Pri trenutno odprem 4. javnem razpisu, ki je bil prvotno odprt do 15. 1. 2019, se možnost oddaje vlog podaljšuje do 31. 1. 2019.

Iz naslova ukrepa M16 - Sodelovanje, so predvideni javni razpisi iz vseh štirih podukrepov v septembru, vendar le v primeru ostanka sredstev po 2. javnem razpisu.

V okviru tega ukrepa bodo podprte različne oblike sodelovanja, s katerimi je kmetovalcem in drugim akterjem na podeželju omogočeno lažje premagovanje ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti. Ukrep je zlasti namenjen spodbujanju projektov sodelovanja, ki bodo imeli za cilj:

  • doseganje večje produktivnosti in hkrati večje trajnosti na področju kmetijstva,
  • spodbujanje tehnološkega razvoja,
  • zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti površinskih in podzemnih voda,
  • preučitev možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, varovanja zdravja oziroma socialnega varstva z namenom diverzifikacije dejavnosti na kmetiji na teh področjih.

Iz naslova podukrepa M03.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti je predviden javni razpis v novembru. Objava v predvidenem terminu bo v primeru pravočasnega zaključenega postopka notifikacije nacionalne sheme kakovosti »Izbrana kakovost«, glede na zahtevo Direktive (EU) št. 2015/1535.

 

TERMINSKI NAČRT

Nazaj

Prihajajoči dogodki