Koeficient pretvorbe v GVŽ za drobnico prenizek

Koeficient pretvorbe v GVŽ za drobnico prenizek

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Drobnica, Kmetijske podpore  | 
Koeficient pretvorbe v GVŽ za drobnico prenizek

Ustanovna seje SO za rejo drobnice in gojeno divjad

Sredi marca 2021 je potekala ustanovna strokovnega odbora (SO) za rejo drobnice in gojenje divjadi, ki ga sestavljajo Roman Savšek, Evgen Gerželj, Jožef Trol, Domen Virant, Vinko Merzel, Milan Kalčič, Jožef Kotnik, Miloš Pohole in Aleš Hvalc.

Prisotne na seji je uvodoma pozdravil in sejo do izvolitve predsednika odbora vodil Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Sledile so volitve predsednika in podpredsednika. Predsednik SO za rejo drobnice in gojenje divjadi je postal Roman Savšek, mesto podpredsednika pa je bilo dodeljeno Evgenu Gerželju.

Člani so obravnavali spremembo pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice, katere ključne razloge pa sta podali predstavnici UVHVVR mag. Marjana Drobnič in Maja Vilfan.

V razpravi vezani na spremembo pravilnika so člani predlagali, da se sprememba pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice nanaša le na plemenske živali starejše od devet mesecev. Za živali mlajše od devet mesecev (jagnjeta in kozličke) se naj vodi CRD v fizični obliki. Opozorili so tudi na starostno strukturo rejcev drobnice in dodatne administrativne obremenitve in izpostavili, da je potrebno pri odločitvi o vzpostavitvi CRD imeti v obziru vse navedene okoliščine in poiskati primerne rešitve za razvoj sektorja drobnice tudi v prihodnje. V ta namen so predlagali vpeljavo opcijske možnosti vodenja registra in sicer za plemenske živali preko el. registra in za mlade živali (jagnjeta in kozliče) fizično preko registra na KMG.

V nadaljevanju so se člani seznanili s potekom priprave strateškega načrta (SN) za obdobje 2023-2027. Glede na predstavljeno so člani izpostavili, da podpirajo izenačitev plačilnih pravic ter sistem capping (kapice) kar pomeni zniževanje sredstev neposrednih plačil, ko le-ta preseže določeno mejo. Menili so, da je v okviru priprav intervencij v SN za obdobje 2023-2027 treba ohraniti proizvodno vezana plačila, preučiti je treba kriterije za izračun OMD plačil, popraviti kalkulacije DŽ drobnica, podpreti avtohtone in tradicionalne pasme s poudarkom na ekološki reji ter zvišati koeficient za preračun GVŽ pri drobnici.

Nadalje so člani podali pobudo, da se na naslednjo sejo odbora povabi vse ključne deležnike z namenom obravnave problematike in iskanja rešitve glede obtežbe pri drobnici pri kateri se upošteva količnik za pretvorbo ekvivalenta GVŽ, ki je določen v Prilogi 1 Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali. Ugotavlja se, da je koeficient preračuna GVŽ pri drobnici (ovce in koze) starejše od 1 leta (0,15) prenizek. KGZS bo v ta namen povabila pristojno ministrstvo MKGP in KIS.

V razpravi je bilo ponovno opozorjeno tudi na problematiko ponavljajočih se škod pri drobnici zaradi preštevilne populacije zavarovanih živalskih vrst (volk, medved). KGZS so pozvali, da na naslednji sestanek SO za rejo drobnice in gojeno divjad pri KGZS, povabi tudi pristojne (MKGP, MOP in ZGS) z namenom reševanja navedene odprte teme.

Nazaj

Prihajajoči dogodki