Koeficient GVŽ podcenjen, upravljanje z zvermi pa premalo uspešno

Koeficient GVŽ podcenjen, upravljanje z zvermi pa premalo uspešno

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori, Drobnica, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Za rejce ni sprejemljivo ograjevanje z elektromrežami višine 1,6 metra.

Za rejce ni sprejemljivo ograjevanje z elektromrežami višine 1,6 metra.

Konec meseca maja 2021 je potekala 2. seja strokovnega odbora (SO) za rejo drobnice in gojenje divjadi v oborah. Člani so obravnavali problematiko koeficienta za preračun GVŽ drobnice in problematiko zveri.

 

Ključne besede: drobnica, strokovni odbori, GVŽ, zveri

K obravnavi posameznih točk so bili vabljeni predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in prostor, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Kmetijskega inštituta Slovenije ter Zavoda za gozdove Slovenije.

Člani Odbora so predstavnike MKGP, KIS in UVHVVR opozorili, da je koeficient preračuna GVŽ pri drobnici za (ovce in koze) starejše od 1 leta (0,15) prenizek. Rejci drobnice so v ta namen predlagali, da se količnik za preračun GVŽ postavi na 0,25 GVŽ. Glede na podan predlog je bilo s strani KIS-a pojasnjeno, da so bili na osnovi podatkov o telesnih masah posameznih pasem drobnice, ponovno narejeni preračuni, ki ne sledijo predlogu rejcev.

Odbor je KIS opozorili, da je treba v metodologijo za preračun količnika upoštevati tudi mesne pasme, ki rejskih programov nimajo, se pa v redijo v Sloveniji in imajo dokaj višje povprečne telesne mase od upoštevanih avtohtonih in tradicionalnih pasem, zato je potrebno upoštevati celotno populacijo. V nadaljevanju je .predsednik odbora Roman Savšek predlagal, da se pridobijo manjkajoči podatki in le ti posredujejo na KIS, ki zadevo preuči in ponovno pripravi strokovni predlog rešitve.

Prav tako so sprejeli sklep, da pristojno ministrstvo in UVHVVR preučita že podan strokovni predlog, da se koeficient preračuna GVŽ postavi že pri starosti 7 mesecev in ne 12 kot je le to predpisano sedaj. Razprava glede navedene teme se bo nadaljevala na eni izmed naslednjih sej strokovnega odbora.

Nekatere rešitve za varovanje pred zvermi neustrezne

V nadaljevanju so člani ponovno in zelo ostro pristojne opozorili na perečo, že leta trajajočo problematiko ponavljajočih se škod pri drobnici zaradi preštevilne populacije velikih zveri. Glede navedene problematike so zavzeli stališče in sprejeli sklep, da dajejo vso podporo ministru za okolje in prostor pri oblikovanju predpisov, ki določajo število članov v okviri nevladnih organizacij, izpostavili so, da kamere za nadzor pojava zveri v okolju niso primerne za vse rejce, ampak so le - te sprejemljive v manjših rejah, podpirajo, da se priloga IV iz Habitatne direktive prestavi v Prilogo IV, ki bi omogočala lažje upravljanje oziroma poseg v populacijo velikih zveri.

Prav tako za rejce ni sprejemljivo ograjevanje z elektromrežami višine 1,6 m, v okvir izplačila odškodnine je treba umestiti in ovrednoti tudi posredno škodo ter zagotoviti financiranje zaščitnih sredstev kot so elektromreže znotraj pristojnega ministrstva za okolje in prostor. Člani odbora so bili namreč mnenja, da se sredstva za namen zaščite rejnih živali pred napadi velikih zveri ne smejo črpati iz kmetijskih sredstev, namenjenih za razvoj in ohranitev kmetijstva in podeželja.

Člani odbora so ob koncu seje potrdili tudi program dela odbora za naslednja štiri leta.

Nazaj

Prihajajoči dogodki