Kmetom zmanjkuje potrpljenja

Kmetom zmanjkuje potrpljenja

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
Druga seja sveta KGZS je potekala prek spleta

Druga seja sveta KGZS je potekala prek spleta

Člani Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije zahtevajo ureditev razmer na kmetijskih trgih do konca januarja

Ključne besede: seja sveta KGZS

Na 2. seji so člani Sveta obravnavali vrsto aktualnih kmetijskih tem. Med drugim so se seznanili s stanjem na kmetijskih trgih, ki je zaradi razmer na evropskem in svetovnih trgih, predvsem pa kot posledica epidemije COVID-19, kljub nekaterim ukrepom s strani države v večini kmetijskih panog iz dneva v dan slabše. Ker je sedaj skrajni čas, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, so člani Sveta sprejeli kar nekaj sklepov. Tako Svet KGZS od trgovcev zahteva pravično razdelitev cene med členi v verigi preskrbe s hrano, ki bo kmetu pokrila lastno ceno pridelave, povečanje ponudbe slovenske lokalne hrane v trgovskih verigah s primerno ceno za potrošnika in transparentno oglaševanje, in sicer da se v oglasih ne uporablja zavajajočih besednih zvez, ki nakazujejo izvor porekla, čeprav ta ni preverjen.

Zahteve vladi

Svetniki so postavili nekaj zahtev tudi vladi, in sicer vzpostavitev sistema masnih bilanc, sledljivost in jasno navajanje porekla vseh sestavin živila  do prvega v verigi (pravo poreklo države in ne zgolj EU). Prav tako je treba vzpostaviti učinkovit nadzor nad poreklom v živilskopredelovalni industriji in nadzor nad neupoštevanjem pogodbenih obvez (odkup, cene, plačilni roki). Zagotoviti je treba lokalno hrano v javne zavode, in to v celoti pri sektorjih, kjer smo samooskrbni. Vzpostaviti je treba celovito promocijo slovenskega kmetijstva in pomembnosti ter kakovosti lokalno pridelane hrane hkrati pa prepovedati zavajajoče oglaševanje, kjer se prikazuje retro-romantični način dela na kmetiji.

Svet KGZS od vlade pričakuje, da se te zahteve, ki predstavljajo temelj za preživetje kmetov in ohranitev številnih kmetijskih panog, uresničijo do 31. januarja 2021. V nasprotnem bo zbornica začela s pripravami na protestne in druge aktivnosti, s katerimi bo zaščitila kmete in njihovo preživetje, hkrati pa bo potrošnikom omogočeno, da  bodo imeli zagotovljeno višjo stopnjo samooskrbe s kakovostno in cenovno dostopno slovensko hrano. K pripravi protestnih aktivnosti bo zbornica povabila tudi vse druge stanovske organizacije.

O zakonih o kmetijstvu in kmetijskih zemljiščih

Svet KGZS je razpravljal tudi o Zakonu o kmetijstvu, ki  je temeljni zakon kmetijstva. Po razpravi so člani sveta zahtevali podaljšanje roka za javno razpravo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. In sicer za vsaj tri mesece od takrat, ko bo država uvrščena v zeleno območje, da bo mogoče opraviti široko razpravo v fizični obliki na terenu. Med gradivi zakona tudi ni osnutkov izvedbenih aktov, kar onemogoča pripravo celovitih pripomb.

Seznanili so se tudi z vsebino Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih in s trenutnimi aktivnostmi glede obravnave osnutka ZKZ. Svet KGZS se ne strinja s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih in pričakuje obravnavo celotnega paketa zemljiške zakonodaje. Pri tem je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pripravljena dejavno sodelovati pri oblikovanju rešitev za celovito prenovo zemljiške zakonodaje s pripravo lastnega predloga zakona.

O mehanizmu za okrevanje in strateškem načrtu

KGZS je že pred časom opozorila vlado, da mora biti v mehanizem za okrevanje in odpornost (Next Generation EU) vključeno tudi kmetijstvo, saj za financiranje nekaterih projektov ne zadoščajo sredstva Programa razvoja podeželja. Dejstvo je, da gre za projekte, ki bodo bistveno prispevali k mobilizaciji podeželja, omogočili njegovo odpornost na izzive sedanjosti in prihodnosti ter dolgoročno vplivali na boljši ekonomski položaj prebivalcev podeželja. Zato Svet KGZS od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vlade zahteva, da bo za kmetijstvo namenjeno več denarja in da bodo projekti Next Generation EU, ki so bili predlagani s strani nevladnih organizacij v kmetijstvu, v celoti upoštevani pri financiranju.

Priprava strateškega načrta Skupne kmetijske politike izhaja iz razprave v delovnih skupinah SKP, delavnic podeželskega parlamenta in nekaterih drugih prispevkov. Ocena  zbornice je, da so navedbe v gradivih še vedno zelo splošne in da manjkajo omembe in analize posameznih proizvodnih panog, velikostnih in socioekonomskih razredov kmetij. Zato člani sveta pričakujejo, da bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ključna partnerica Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri oblikovanju modela in ukrepov Skupne kmetijske politike za prihodnje programsko obdobje.

Potrjeni programi dela

Svet KGZS je med drugim obravnaval in na koncu tudi potrdil Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2021. Sprejeli so tudi programe dela in finančne načrte kmetijsko-gozdarskih zavodov, Zavoda za certifikacijo gozdov, Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu ter trinajstih območnih enot KGZS. Del seje so člani sveta namenili tudi pregledu aktivnosti zbornice v tem letu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki