Javni razpis za nakup različne mehanizacije

Javni razpis za nakup različne mehanizacije

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Storitvene dejavnosti, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Javni razpis za nakup različne mehanizacije

Objavljen je javni razpis za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva. V okviru razpisa bo podprt nakup različne mehanizacije. Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. Vložitev vloge do vključno 24. julija 2023, do 14. ure.

Ključne besede: javni razpis, mehanizacija, kmetijstvo, emisije

V Uradnem listu je bil 15. 5. 2023 objavljen 28. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v višini 15 milijonov eurov za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva. Vložitev vloge poteka od 6. junija 2023 do vključno 24. julija 2023, do 14. ure.

Predmet podpore so naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 9.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop A), ter
  • 6.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B).

Sredstva se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. avgust 2024.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:

  • za 5 odstotnih točk za naložbe na OMD območjih, za naložbe upravičencev, ki so vključeni v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, in imajo v ta dva ukrepa vključenih najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi,
  • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa DŽ ter za naložbe na problemskih območjih, ter
  • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Razpis in potrebna dokumentacija TUKAJ.

INFO točke TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki