Javna razgrnitev predloga operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026

Javna razgrnitev predloga operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, PEFC, Obnovljivi viri, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Javna razgrnitev predloga operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z deležniki pripravilo predlog Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 in ga daje v javno razgrnitev. Zainteresirano javnost vabijo k oddaji pripomb in predlogov najkasneje do 28. 4. 2022.

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem upravljanju enovitega gozdnega ekosistema. Nacionalna politika gospodarjenja z gozdovi je določena v temeljnem strateškem dokumentu slovenske gozdne politike, imenovanem nacionalni gozdni program (NGP), sprejetem z resolucijo Državnega zbora RS leta 2007 (Uradni list RS, št. 111/07). Zakon o gozdovih določa, da ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, za izvedbo NGP pripravi petletne operativne programe, ki jih sprejme Vlada RS.

Ministrstvo od sprejetja NGP leta 2007 dalje zagotavlja, da se cilji in usmeritve NGP znotraj NGP kot procesa, vključujejo v vse strategije, programe in procese, povezane z gozdom, gozdarstvom in upravljanjem z divjadjo. Operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 (OPNGP 2022-2026) se navezuje na Operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa 2017-2021 (OPNGP 2017-2021). Tudi ta predstavlja vez med temeljnim strateškim dokumentom in dokumenti, ki na nižjih ravneh tvorijo osnovo za načrtovanje, izvajanje in spremljanje ukrepov gozdne politike oziroma gospodarjenja z gozdovi.

OPNGP 2022-2026 upošteva sistem ciljev in usmeritev NGP, politike drugih sektorjev, ki vplivajo na gozd in gozdarstvo ter mednarodne zaveze. Na krovni operativni ravni skozi shemo prioritet, ukrepov in nalog pregledno povezuje vsebine veljavnih področnih operativnih dokumentov in programov in jih po potrebi nadgrajuje. Pristop skupaj z vsebino omogoča nosilcem gozdne politike, da znotraj Gozdnega dialoga usmerjajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo skladno s potrebami gozda, lastnika in družbe kot celote. Pri tem se lahko zagotavlja racionalno in učinkovito izkoriščanje razpoložljivih organizacijskih, kadrovskih in finančnih možnosti. Ključna podlaga za njegovo izdelavo so cilji in usmeritve NGP, ugotovitve Poročila o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015-2019 ter predhodna analiza izvajanja OPNGP 2017-2021, ki je bila narejena v okviru priprave novega dokumenta.

Vsi zainteresirani lahko pripombe in predloge v zvezi z Operativnim programom za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 pošljejo najkasneje do 28. 4. 2022 na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Nazaj

Prihajajoči dogodki